Dizzy si­ger nej til Tivoli - må ik­ke lar­me

BT - - KULTUR - Mi­cha­el Dyhr­borg Gaff a

MU­SIK

Dizzy Mizz Lizzy har sagt nej til at spil­le på Plæ­nen i Tivoli. År­sa­gen er den stren­ge lyd- po­li­tik, som Tivoli fø­rer, hvil­ket, for­san­ger Tim Christensen me­ner, går ud over kon­cert- op­le­vel­sen.

» Når man spil­ler i Tivoli, kom­mer man til at stå og spil­le for de før­ste tre ræk­ker. Ro­ck­mu­sik hand­ler jo om ener­gi og fest, og så er det mær­ke­ligt, hvis det kom­mer ned på ’ tran­si­stor­ra­dio- le­vel’, si­ger for­san­ge­ren.

En an­den ma­sto­dont i dansk rock- liv, D- A- D, har tid­li­ge­re spil­let på Plæ­nen i Tivoli og op­le­vet pro­ble­mer­ne med det la­ve lyd- ni­veau. Front­mand Jesper Bin­zer for­tæl­ler, at der står en mand ved si­den af lyd- man­den og sim­pelt­hen hol­der øje med, om der bli­ver pum­pet for man­ge de­ci­bel ud af højt­ta­ler­ne.

» Hvis jeg for ek­sem­pel ind­le­der kon­cer­ten med at rå­be: » Tivoli, er I der!, og pu­bli­kum rå­ber, ’ jaa – nu er vi i gang’ – så har vi fak­tisk al­le­re­de brugt de de­ci­bel, som vi må bru­ge, for­di det er en form for mid­del­vær­di, som de står og tæl­ler, « for­tæl­ler Jesper Bin­zer fra D- A- D til TV2.

Tivoli for­står kunst­ner­nes fru­stra­tio­ner, men må sam­ti­dig respek­te­re na­bokla­ger­ne over for me­get støj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.