Den skal­de­de kul­tur­pa­ra­bol

BT - - NAVNE - Tor­ben Weirup tow@ ber­ling­s­ke. dk

50 ÅR I MOR­GEN

Hen­rik Lists for­fat­ter­skab er al­si­digt. Me­get al­si­digt.

For­u­den skønlitteratur har han skre­vet fag­bø­ger om navn­lig rej­ser, fi lm, mu­sik og sex. Men selv om for­fat­ter­ska­bet er al­si­digt, og for­fat­te­ren - der en over­gang mar­keds­før­te sig selv som ’ den skal­de­de kul­tur­pa­ra­bol’ - bag det og­så er det, er der al­li­ge­vel nog­le fæl­les­træk.

Ud­over at Hen­rik List er en stor sti­list og en frem­ra­gen­de skri­bent, er han ik­ke ban­ge for no­get. Hvor de fl este er no­get diskre­te, når det kom­mer til... ja, lad os nu ba­re ta­ge et em­ne som sex med frem­me­de og i det frem­me­de, er Hen­rik List be­dø­ven­de li­geg­lad med, hvad an­dre me­ner om den sag. Alt­så, hvad for ek­sem­pel en hvid mand med lidt kon­tan­ter på sig kan fi nde på at fo­re­ta­ge sig i Thailand. List sy­nes, at det er hyk­le­risk og dob­belt­moralsk ik­ke at stå ved det. Hvor­for er det fri­sind, når dan­ske kvin­der har sex med lo­kal­be­folk­nin­gen på eu­ro­pæ­i­ske og afri­kan­ske turist­mål, men no­get svineri, når hvi­de mænd har det i Østen, spør­ger han po­le­misk. Og så skri­ver han nog­le al­de­les po­li­tisk ukor­rek­te bø­ger om det.

Bruta­le ka­rak­ter­mord

Som for ek­sem­pel den gen­ne­m­ar­bej­de­de es­say­sam­ling, ’ Sid­ste nat i Kød­by­en’ el­ler den gon­zo- jour­na­li­sti­ske repor­ta­ge­bog ’ Bang­kok La­dy­boys’.

I hans se­ne­ste bog for­e­nes fl ere af te­ma­er­ne. Det er den me­get un­der­hol­den­de kri­mi­nal­ro­man ’ So­len skin­ner al­drig på en go- go bar’, der fo­re­går der­u­de ’ øst for Su­ez/ hvor sid­ste mand er først/ hvor de 10 bud ik­ke gæl­der/ og hvor folk kan fø­le tørst,’ som det hed­der i et digt, som List må sæt­te pris på, Ki­plings ’ Man­da­lay’.

En dansk bil­led­kunst­ner, der står over for sin sto­re ud­stil­ling på Sta­tens Mu­se­um for Kunst, bli­ver i Thailand be­skyldt for no­get snavs, og det gi­ver for­fat­te­ren lej­lig­hed til bå­de at be­skri­ve et mil­jø, han er for­tro­lig med, og for al­vor at ud­le­ve­re for­skel­li­ge ty­per fra me­di­er­ne.

Hen­rik List har selv ar­bej­det i pres­sen. Han var ek­sem­pel­vis in­den­rigs­re­dak­tør i det be­røm­te kult­tids­skrift ’ Magasin Schä­fer’, og fra 1991 skrev han om mu­sik, fi lm og lit­te­ra­tur i Ber­ling­s­ke, ind­til han i 2003 for­lod avi­sen for at ar­bej­de med si­ne eg­ne lit­teræ­re pro­jek­ter. Det var og­så på Ber­ling­s­ke, at han – sam­men med den, der skri­ver dis­se linjer – gen­nem ot­te år stod for klum­men ’ Hen­ne om hjør­net’. El­sket af nog­le, ha­det af an­dre. Li­ge­som Hen­rik List. Få er ble­vet ud­sat for så bruta­le ka­rak­ter­mord i avi­ser som han. Men han er utvivl­s­omt li­geg­lad. Han tæn­der helt sik­kert en ny ci­ga­ret og si­ger må­ske med klar ru­sten stem­me: ’ Stik mig en kold fad – så er jeg geno­p­la­det’. Det sid­ste vil­le så væ­re en hen­vis­ning til num­me­ret ’ Godt ta­get’ af rap­pe­ren Jo­ke­ren, som han har ar­bej­det sam­men med ved fl ere lej­lig­he­der.

A walk on the wild si­de

Al­le­re­de mens Hen­rik List var på Ber­ling­s­ke, ud­kom novel­le­sam­lin­gen ’ Pus­syland’, hvo­ri der er fl ere nøg­ler til for­fat­ter­ska­bet. For ek­sem­pel at stå på bor­ger­lig­he­dens sik­re grund og kig­ge fa­sci­ne­ret mod en an­der­le­des til­væ­rel­se og selv over­ve­je og for­sø­ge at ta­ge a walk on the wild si­de. Ba­re en lil­le tur. El­ler Lists sto­re op­ta­get­hed af ame­ri­kansk lit­te­ra­tur, af ame­ri­kansk kul­tur og ame­ri­kansk livsstil i det he­le ta­get. Fa­sci­na­tio­nen har og­så ført til to rej­sebø­ger om Los An­ge­les, hvoraf den sid­ste, stør­ste og ul­ti­ma­ti­ve hed­der ’ Sce­ner fra Sun­set Bou­le­vard’.

I List- bi­bli­o­te­kets af­de­ling for rej­se­lit­te­ra­tur må og­så næv­nes hans bog om London og hans bog om Tan­ger, der er en pil­grims­rej­se i be­at­ge­ne­ra­tio­nens fod­spor. List de­bu­te­re­de med et par digtsam­lin­ger.

No­get me­re kendt er hans ro­man ’ Kæ­re fuck­ing dag­bog’, der for­mer sig som en for­tæl­ling om en ung pi­ges li­del­ser i det dan­ske vel­færds­sam­fund, der fun­ge­rer bed­re i te­o­ri­en end i prak­sis. Det er en kon­struk­tion, Hen­rik List be­trag­ter med et kri­tisk blik. Stå­en­de i ud­kan­ten og nu ik­ke helt læn­ge­re på bor­ger­lig­he­dens tryg­ge plat­form.

For­fat­te­ren Hen­rik List.

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.