En god ger­ning

BT - - TV -

DRA­MA

Ben Thomas er en ta­lent­fuld luft fart­sin­ge­ni­ør, der har en dej­lig til væ­rel­se med en smuk ko­ne og et skønt hus på stran­den. Men alt det mi­ster han eft er nog­le tragi­ske be­gi­ven­he­der. Hans liv går i stå, og ty nget af skyld be­slut­ter han at hjæl­pe syv frem­me­de men­ne­sker i nød. Han stjæ­ler sin bror Bens ad­gangs­kort til skat­te­væ­se­nets kon­tor, og via de­res da­ta­ba­se fi nder han nav­ne og adres­ser på nog­le men­ne­sker, som han vur­de­rer har brug for hjælp. Eft er no­gen research, blandt an­det ud fra in­for­ma­tio­ner­ne fra skat­te­væ­se­net, be­stem­mer han sig for at hjæl­pe Hol­ly Apel­gren, Ezra Tur­ner og Emily Posa m. fl . Han la­ver en de­tal­je­ret plan for, hvor­dan hjæl­pen skal fo­re­gå, og får sin bed­ste ven, Dan, til at hjæl­pe sig med at fø­re pla­nen ud i li­vet. Men da han mø­der og fo­rel­sker sig i en af per­so­ner­ne, den smuk­ke Emily, må han æn­dre si­ne pla­ner - og kon-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.