AT­TEN­TAT MOD PA­VEN I ROM

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 34 år si­den 1981: Fo­to: AFP

LØVEN 22.07 - 22.08 Du går rundt med en sær­de­les kort lun­te, og der skal ik­ke me­get til, før du fa­rer op som trold af en æske. Må­ske skal du gø­re no­get? Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 An­svar, an­svar og at­ter an­svar. Det er da­gens te­ma. Det vil gæl­de om at sæt­te græn­ser over for an­dre, sam­ti­dig med at du ta­ger et vig­tigt valg. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Uan­set hvor god du er til at se en sag fra 117 vink­ler, så er det i den sid­ste en­de kun dig selv, som kan træff e det rig­ti­ge valg. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Det er vig­tigt, at du ik­ke la­der dig over­ta­le til no­get, som du egent­lig ik­ke har lyst til. Sam­ti­dig skal du hel­ler ik­ke selv ma­ni­p­u­le­re. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Der er mas­ser af go­de ener­gi­er i luft en, hvor du får en mu­lig­hed for at be­ri­ge dit liv med et nyt be­kendt­skab. Ud­land og rej­ser er ak­tu­elt. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:***** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du kan se frem til en dag, hvor det vil væ­re ar­bej­de og plig­ter, som da­gens te­ma hand­ler om. I aft en­ti­mer­ne får du en dej­lig over­ra­skel­se. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Der lig­ger uklar­hed i luft en, og det er der­for vig­tigt, at du i al­le til­fæl­de spør­ger ind til det, som må­ske for­vir­rer dig. Få klar­hed. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Jo me­re du er pa­rat til at gi­ve dig selv no­get me­re spil­le­rum i for­hold til di­ne om­gi­vel­ser, des stør­re tje­ne­ste kan du gø­re dig selv. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:****

31). ( Svær 12). ( Mid­del 41). ( Nem

Pa­ve Jo­han­nes Paul II sår­es al­vor­ligt af fem skud ved et at­ten­tat på Pe­ter­s­plad­sen i Rom. Det var den tyr­ki­ske ek­stre­mist Me­h­met Ali Agca, der for­søg­te at myr­de pa­ven. Agca blev idømt fængsel på liv­s­tid, men blev i ju­ni 2000 benå­det og sendt re­tur til Tyr­ki­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.