’ Stop med at tu­de’

Team Tvis me­ner, at dom­mer­ne op­før­te sig mistæn­ke­ligt un­der EHFcup- fi­na­len mod Ro­stov Don. Rus­ser­nes træ­ner af­vi­ser al­le an­kla­ger

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KON­TRO­VER­SER Jep­pe Pe­der­sen jepp@ spor­ten. dk

Team Tvis Holste­bro har hen­vendt sig til EHF, det eu­ro­pæ­i­ske hånd­bold­for­bund, ef­ter we­e­ken­dens EHF Cup- fi­na­le mod rus­si­ske Ro­stov- Don, da dan­sker­ne me­ner, at der fo­re­gik fle­re mistæn­ke­li­ge ting i for­bin­del­se med re­tur­kam­pen i Rusland.

De ve­stjy­ske kvin­der tab­te kam­pen med 22- 33, men da de hav­de vun­det den før­ste kamp i Dan­mark med 3320, end­te de al­li­ge­vel med at vin­de fi­na­len sam­men­lagt. Men TTH- lej­ren me­re end an­ty­der, at spæn­din­gen om­kring det sam­le­de re­sul­tat skyld­tes an­det end styr­ke­for­hol­det mel­lem de to klub­ber på hånd­bold­ba­nen.

Det for­kla­rer TTH- di­rek­tør Emil Bjør­nø, som frem­hæ­ver en epi­so­de med kam­pens EHF- ob­ser­va­tør som ek­sem­pel på, at tin­ge­ne i dan­sker­nes øj­ne vir­ke­de mistæn­ke­li­ge i Ro­stov.

» Den græ­ske EHF- ob­ser­va­tør for­tæl­ler mig, at han skal fly­ve hjem ef­ter kam­pen i pri­vatjet med Ro­stov Dons ejer. Det kan man så un­dre sig over, at han for­tæl­ler mig, men jeg sy­nes jo, at det er me­get mær­ke­ligt, at han skal fly­ve med de­res ejer, « si­ger Emil Bjør­nø og fort­sæt­ter:

» Jeg sy­nes i det he­le ta­get, at kam­pen var un­der­lig. Når man så ser, hvad der sker ef­ter kam­pen, så kan man læg­ge to og to sam­men. Og jeg sy­nes, at vi skyl­der at for­tæl­le EHF om det, så de kan ta­ge ak­tion, hvis der skal det, « si­ger han.

Hvad er det for nog­le ting, der var un­der­li­ge i kam­pen?

» Der er man­ge ting, som jeg sy­nes var un­der­li­ge. Jeg ved godt, at dom­mer­ne var un­der ge­val­digt pres, men det gi­ver jo in­gen me­ning, at ar­men kom­mer op ( som en mar­ke­ring for pas­sivt spil, red.) ef­ter 15 se­kun­ders spil fle­re gan­ge for ek­sem­pel. Sam­ti­dig kom­mer dom­mer­ne fra Is­ra­el, som ik­ke li­ge­frem er en hånd­bold­na­tion. Og dom­mer­ne døm­te de­res sid­ste kamp i kar­ri­e­ren. Så be­gyn­der man at tæn­ke no­gen tan­ker. Så gi­ver det må­ske bed­re me­ning, at kam­pen blev dømt, som den gjor­de. «

Skudt helt for­bi mål

I Ro­stov- Don sid­der klub­bens dan­ske træ­ner, Jan Les­lie, og er me­get ufor­stå­en­de over­for Team Tvis Holste­bros age­ren i sa­gen. Jan Les­lie me­ner, at be­skyld­nin­ger­ne fra den dan­ske klub er skudt helt for­bi mål.

» Jeg ken­der ik­ke no­get til de an­kla­ger, Team Tvis Holste­bro kom­mer med. Men helt ær­ligt så sy­nes jeg, at de skal stop­pe med at tu­de. Der var in­gen fra Ro­stov, der tu- de­de, da vi tab­te den før­ste kamp i Holste­bro. Hvis TTH ik­ke vil ha­ve EHF Cup- po­ka­len, så kan de sen­de den til Ro­stov - vi vil ger­ne ha­ve den. Ud­over det har jeg ik­ke yder­li­ge­re kom­men­ta­rer, « ly­der det fra Jan Les­lie.

Team Tvis Holste­bros Emil Bjar­nø, for­hol­der sig no­get ufor- stå­en­de over for Jan Les­lies tu­de­ri­kom­men­tar.

EHF af­vi­ser

» Der er ik­ke no­get ude­stå­en­de mel­lem ham ( Jan Les­lie red.) og mig. Vi tal­te sam­men in­den og ef­ter kam­pen. Så det kan jeg ik­ke for­stå, at han si­ger. Men det kan da væ­re, at han fø­ler sig an­gre­bet, og der­for re­a­ge­rer på den må­de, han gør. Det må stå for hans egen reg­ning. Jeg har ik­ke an­dre kom­men­ta­rer end, at det er barnagtigt, men så­dan er det game jo. Han si­ger, vi tu­der, men vi har jo vun­det po­ka­len, så det gør vi langt fra, « si­ger han.

EHFs pres­se­chef

J. J. Rowland

ONS­DAG 13. MAJ 2015 skri­ver i en mail til BT, at de har un­der­søgt TTHs hen­ven­del­se, men det eu­ro­pæ­i­ske hånd­bold­for­bund har ik­ke grund til at tro, at der har væ­ret urent trav, fast­slår han.

» Vi har un­der­søgt sa­gens fak­ta, og EHF er over­be­vi­ste om, at der ik­ke er fo­re­gå­et no­get ur­eg­le­men­te­ret om­kring kam­pen, « skri­ver J. J. Rowland.

Træ­ner og di­rek­tør i hen­holds­vis Team Tvis Holste­bro og rus­si­ske Ro­stov- Don er ik­ke helt eni­ge om for­lø­bet af we­e­ken­den EHF Cup- fi­na­le. Fo­to: Mor­ten Stri­ck­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.