Kon­gens ef­ter­føl­ger ’’

Jag­ten på Mor­ten Ol­sens af­lø­ser som land­stræ­ner går ind i en ny fa­se

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HE­AD­HUNTING Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk joko@ spor­ten. dk Kim Hal­l­berg, DBUs nye eli­te­chef Fo­to: Nils Meilvang

Vi har et mø­de ef­ter Pin­se, hvor vi skal snak­ke om, hvil­ken pro­fil vi le­der ef­ter. Ef­ter det be­gyn­der vi kon­kret at kig­ge på nav­ne

Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg Hvem skal af­lø­se Mor­ten Ol­sen som træ­ner for det dan­ske fod­bold­lands­hold? Det spørgs­mål be­gyn­der Dansk Bold­spil Uni­on ( DBU) for al­vor at be­sva­re in­den for kort tid.

Egent­lig har bos­ser­ne i DBUs kon­to­rer i Brønd­by helt frem til som­me­ren 2016 til at fin­de ud af, hvil­ken træ­ner der skal over­ta­ge job­bet som land­stræ­ner ef­ter Mor­ten Ol­sen.

Men jag­ten på Ol­sens af­lø­ser sæt­tes for al­vor i gang ef­ter pin­se.

Her sæt­ter DBUs sport­s­li­ge le­del­se med di­rek­tør Claus Bret­tonMey­er i spid­sen sig sam­men og ser på, hvil­ke træ­ne­re der kun­ne væ­re i spil til job­bet.

Det for­tæl­ler DBUs nye eli­te­chef Kim Hal­l­berg til BT.

» Vi har et mø­de ef­ter pin­se, hvor vi skal snak­ke om, hvil­ken pro­fil vi le­der ef­ter. Ef­ter det be­gyn­der vi kon­kret at kig­ge på nav­ne, « for­tæl­ler han.

På mø­det hos DBU bli­ver det pri­mært uni­o­nens træ­ner­ud­vik­lings­chef, Pe­ter Rud­bæk, og ta­lent­chef, Flem­m­ing Berg, der skal frem­læg­ge ud­ka­stet til en pro­fil af en dansk land­stræn­ner an­no 2016.

» Selv­føl­ge­lig skal en ny land­stræ­ner kun­ne vin­de fod­bold­kam­pe og ha­ve det fod­bold­fag­li­ge på plads. Men det kræ­ver me­get me­re at væ­re land­stræ­ner i da­gens ver­den. Man skal kun­ne me­get udadtil kom­mu- ni­ka­tivt, hvor man skal for­hol­de sig til me­di­er, fans og me­get an­det. Og så er der et aspekt i, om pro­fi­len pas­ser ind i en dansk fod­bold­kul­tur. Det er nog­le af de ting, vi skal fin­de frem til, « si­ger Kim Hal­l­berg.

For tid­ligt med nav­ne

Le­del­sen vil dog fort­sat væ­re et styk­ke fra at dis­ku­te­re kon­kre­te nav­ne, for­kla­rer han.

» Det er alt for tid­ligt at snak­ke om nav­ne, og det er vig­tigt for os at ha­ve pro­fil­be­skri­vel­sen på plads, in­den man be­gyn­der at si­ge, at det kun­ne væ­re spæn­den­de med en Mi­cha­el Laud­rup el­ler no­get i den dur. Vi skal ha­ve fast­sat, hvil­ken en­de af ty­pe­ska­la­en vi le­der ef­ter. Er det en Fe­lix Ma­gath el­ler en Jür­gen Kl­opp for at gi­ve et ek­sem­pel på vidt for­skel­li­ge ty­per. «

Det er den nu­væ­ren­de land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen, der har sat DBU på ar­bej­de med at fin­de en ny land­stræ­ner.

Det stod klart, da Mor­ten Ol­sen tog Claus Bret­ton- Mey­er og re­sten af uni­o­nens le­del­se på sen­gen og of­fent­lig­gjor­de sin be­slut­ning om at stop­pe på et pres­se­mø­de 17. marts i Brønd­by.

Mor­ten Ol­sens kon­trakt lø­ber frem til som­mer­fe­ri­en 2016, hvor der spil­les EM- slut­run­de i Frank­rig.

Og lyk­kes det Dan­mark at kva­li­fi­ce­re sig, bli­ver det Mor­ten Ol­sens sid­ste sto­re op­ga­ve som dansk land­stræ­ner.

Hos DBU vil man ik­ke ind­vie of­fent­lig­he­den i, om der al­le­re­de nu er en de­ad­li­ne for, hvor­når de skal ha­ve fun­det Mor­ten Ol­sens af­lø­ser.

» Vi vil selv­føl­ge­lig ha­ve en land­stræ­ner på plads hur­tigst mu­ligt. Men vi vil hel­le­re ha­ve den rig­ti­ge, selv­om det ta­ger lidt læn­ge­re tid, « fast­slår Kim Hal­l­berg.

BT har væ­ret i kon­takt med bå­de DBUs di­rek­tør, Claus Bret­ton- Mey­er, og træ­ner­ud­vik­lings­chef Pe­ter Rud­bæk.

Men in­gen af de to øn­ske­de at til­fø­je yder­li­ge­re til Kim Hal­l­bergs ud­læg­ning, om hvor langt DBU er i jag­ten på en ny land­stræ­ner.

Da Mor­ten Ol­sen tog DBU på sen­gen og ind­gav sin op­si­gel­se, sat­te han sam­ti­dig uni­o­nen på op­ga­ven at fin­de sin ef­ter­føl­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.