Det bli­ver glo

Der ven­ter Ju­ven­tus et brø­len­de varmt Ber­na­beu, hvor Re­al Madrid al­tid scorer

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - EK­STREMT PRES Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk Gi­o­r­gio Chiel­li­ni, Ju­ven­tus

Sta­ti­stik er en tak­nem­me­lig stør­rel­se, der kan grad­bø­jes eft er for­godt­be­fi nden­de. Det for­be­hold skal med, men al­li­ge­vel bør Ju­ven­tus und­la­de at ske­le for me­get til Re­al Madrids hjem­me­ba­ne­form brudt ned i tal.

Det vil sim­pelt­hen ik­ke væ­re godt for mora­len. Ber­na­beau er lidt af en fæst­ning, hvor Re­al Madrid blot har tabt to gan­ge i den­ne sæ­son i Liga og Cham­pions Le­ague- sam­men­hæng. Ud af 23 kam­pe.

I Cham­pions Le­ague luk­ker Re­al Madrid i snit på eget græs et mål ind pr. kamp, men det gen­nem­snit skal ses i ly­set af Schal­kes be­søg i Madrid med en 4- 3 sejr til ty­sker­ne til føl­ge. Træk Schal­kes må­l­fest fra og bund­linj­en vi­ser, at de hvi­de blot har ind­kas­se­ret et mål i Eu­ro­pas for­nem­me­ste tur­ne­ring. Omvendt scorer Cri­sti­a­no Ro­nal­do og co. tæt ved tre mål i snit for­an eget pu­bli­kum med 2,8 mål.

Må­lt på præ­sta­tio­ner­ne i La Liga er det end­nu tun­ge­re læs­ning - her luk­ker Re­al Madrid blot 0,7 mål ind pr. hjem­me­kamp, men scorer omvendt 3,2 mål i gen­nem­snit.

Det er barsk læs­ning for Ju­ven­tus, der top- præ­ste­re­de ved at vin­de den før­ste se­mi­fi na­le med 2- 1 på Ju­ven­tus Sta­di­um i Tor­i­no.

En snæ­ver 1- 0 sejr til vær­ter­ne i aft en er nok på reg­len om ude­ba­ne­mål, men at sæt­te sejl med am­bi­tion om at hol­de nul­let er en mo­dig er­klæ­ring mod et spansk hold, der scorer hver gang der fl øjtes op på det ma­jestæti­ske sta­dion i Madrid.

» Vi er nødt til at gå eft er et mål. Vi skal sco­re, « si­ger Ju­ven­tus er­far­ne for­svars­spil­ler Gi­o­r­gio Chiel­li­ni.

» Jeg har spil­let for Ju­ven­tus i 10 år, og det er 12 år si- den klub­ben sidst stod i en se­mi­fi na­le. Det er den stør­ste og vig­tig­ste kamp i klub­bens hi­sto­rie i vir­ke­lig man­ge år, « si­ger han.

» Vi skal le­ve­re vo­res ab­so­lut bed­ste. Vi har ik­ke væ­ret så tæt på en fi na­le som nu i lang tid. «

Tem­pe­ra­tu­ren sni­ger sig i dis­se da­ge op på 35 gra­der i Madrid, der va­nen tro pla­ges el­ler glæ­des alt eft er tem­pe­ra­ment med hø­je var­me­gra­der i maj må­ned. Ik­ke en vind rø­rer sig i det cen­tra­le Spa­ni­en.

» Vi skal ha­ve kol­de ho­ve­d­er. Helt grund­læg­gen­de ved vi, vi skal vin­de, el­lers er det slut, men vi skal an­gri­be med om­tan­ke og tå­l­mo­dig­hed. Det vil væ­re van­vid at sat­se he­le bu­tik­ken, « si­ger Re­al Madrids ’ skurk’ fra det før­ste mø­de, høj­re ba­ck­en Da­ni Car­va­jal.

ONS­DAG 13. MAJ 2015

Cri­sti­a­no Ro­nal­do og Ja­mes Rod­ri­gu­ez er vant til at jub­le, når de spil­ler på hjem­me­ba­ne. Kun to gan­ge i den­ne sæ­son har Re­al Madrid måt­tet for­la­de San­ti­a­go Ber­na­beu uden at ha­ve vun­det.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.