Ohedt i Madrid

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

ONS­DAG 13. MAJ 2015 - Stør­ste­par­ten af Se­rie As sta­dions er neds­lid­te og utids­sva­ren­de. Ind­tje­ning på kamp­da­ge er fal­den­de, da hoo­liga­nis­me er et opblom­stren­de pro­blem i Se­rie A. Der­for er der brug for suc­ces­op­le­vel­ser. - Øko­no­misk hal­ter de sto­re klub­ber eft er Bun­des­liga­en, Pre­mi­er Le­ague, Re­al Madrid og Bar­ce­lo­na. Her væk­ster de sto­re klub­ber, mens om­sæt­nin­ger ser ne­ga­tiv vækst i Se­rie A. Der­for kan en fi na­le­plads få Ju­ven­tus lidt me­re på om­gangs­høj­de. - Den in­ter­ne kon­kur­ren­ce er svæk­ket med In­ter og Milans derou­te de se­ne­re år. Ju­ven­tus sid­der som ene­her­sker, og det er med til at kvæ­le den bre­de in­ter­es­se. Den kan kom­me igen, hvis lan­det får en Cham­pions Le­ague- vin­der. - Stor afh æn­gig­hed af tv- pen­ge. Cir­ka 50 pro­cent af klub­ber­nes ind­tje­ning kom­mer fra tv- aft aler. Eu­ro­pas øv­ri­ge top- klub­ber har et bre­de­re ind­tje­nings­grund­lag. Så der er brug for al­le de pen­ge, der kan skra­bes sam­men. - Ver­dens fod­bold­spil­le­re op­træ­der ulig i 80er­ne og 90er­ne ik­ke læn­ge­re i Se­rie A. Nu ud­for­dres Ita­li­en af fransk fod­bold - selv om Ju­ven­tus, Na­po­li og Fi­o­ren­ti­nas go­de re­sul­ta­ter i den­ne sæ­son ser dem vin­de ind på Pre­mi­er Le­agu­es CL- plad­ser. En Cham­pions Le­ague- ti­tel kan væ­re be­gyn­del­sen på en ny æra. - I Cham­pions Le­ague 2,8 - I La Liga 3,2 - I Cham­pions Le­ague 1,0 ( fra­reg­net van­vids­kam­pen mod Schal­ke, der slut­te­de 4- 3 til ty sker­ne, er snit­tet 0,25) - I La Liga 0,7. Vi­a­sats Ni­els Chri­sti­an Fre­de­rik­sen vur­de­rer, hvad der ta­ler for, at hen­holds­vis Re­al Madrid el­ler Ju­ven­tus går i fi na­len - De er sam­let set et bed­re hold. Med Ben­ze­ma til­ba­ge kan de spil­le den fo­re­truk­ne 4- 3- 3. - Det er fem­te sæ­son i træk, de står i se­mi­fi na­ler­ne. De har er­fa­rin­gen. Ju­ven­tus har ik­ke væ­ret her i 12 år. - De vil ud­sæt­te Ju­ven­tus for et pres og en chan­ce­pro­duk­tion, de ik­ke op­le­ver i Se­rie A. - Kroos eft er­la­der mas­ser af rum bag sig, og Te­vez og Alva­ro Mora­ta scorer på de chan­cer de får. - Ju­ven­tus må for alt i ver­den ik­ke pak­ke sig om­kring fel­tet. Kan de få etab­le­ret et for­svar højt op­pe på ba­nen, kan de fru­stre­re Re­al. - Midt­ba­nen med Pog­ba og Vi­dal er bed­re end Re­al Madrids. Der har de en duo af to- vejs spil­le­re i ver­dens­klas­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.