Mystik i ka­ge­kon­flikt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HELT I KA­GE Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk Fo­to: Thomas Lek­feldt

Ka­ge­kon­flik­ten i dansk bad­min­ton er slut.

End­nu er der in­gen, der øn­sker at for­tæl­le, hvad den er endt med, men re­sul­ta­tet af de se­ne­ste par ugers for­hand­lin­ger med­del­es på et pres­se­mø­de i Idræt­tens Hus i Brønd­by i dag klok­ken 13.

» På mø­det vil vi ori­en­te­re om det vi­de­re sam­ar­bej­de med Chri­stin­na Pe­der­sen, Ka­mil­la Ryt­ter Juhl, Joachim Fischer, Mat­hi­as Boe og Car­sten Mo­gen­sen samt ud­ta­gel­sen til VM i Ja­kar­ka i au­gust, « op­ly­ser Bad­min­ton Dan- marks pres­se­me­d­ar­bej­der Kri­sti­na Liv Lund- Pe­der­sen.

Hver­ken Bad­min­ton Dan­marks sport­s­chef, Finn Trærup- Han­sen, el­ler for­mand René Toft har be­sva­ret te­le­fo­nopkald.

In­gen kom­men­ta­rer

Det har spil­ler­duo­en Car­sten Mo­gen­sen og Joachim Fischer til gen­gæld. Men in­gen af dem øn­sker at gå i di­a­log i sa­gen.

» Vi har in­gen yder­li­ge­re kom­men­ta­rer in­den mø­det i mor­gen ( i dag, red.), « si­ger de sam­stem­men­de.

Kon­flik­ten blev ind­ledt i april, da Bad­min­ton Dan­mark ude­luk­ke­de Ka­mil­la Ryt­ter Juhl, Chri­stin­na Pe­der­sen, Mat­hi­as Boe, Car­sten Mo­gen­sen og Joachim Fischer fra lands­hol­det og træ­ning på for­bun­dets eli­te­cen­ter. Dan­mark ind­gik en sponsoraf­ta­le med et an­det småkage­fir­ma, Da­nisa.

Pro­dukt­ko­pi­e­ring

Spil­ler­ne har un­der kon­flik­ten an­kla­get Da­nisas af­ta­le med Bad­min­ton Dan­mark for at hand­le om at ge­ne­re Kjeld­sen But­ter Cook­i­es mest mu­ligt. Fak­tum er nem­lig. at det dan­ske fir­ma tid­li­ge­re i år har lagt sag an mod May­oro, der ejer Da­nisa, for pro­dukt­ko­pi­e­ring.

I Bad­min­ton Dan­mark har man un­der kon­flik­ten ik­ke haft for­stå­el­se for spil­ler­nes hold­ning, da for­bun­det har på­pe­get, at de har en af­ta­le om at spil­le med for­bun­dets sponsor­navn på tø­jet, når de re­præ­sen­te­rer Dan­mark. Den­ne af­ta­le er ind­gå­et, før spil­le­re teg­ne­de de­res sponsoraf­ta­le.

28. april ud­send­te Bad­min­ton Dan­mark en pres­se­med­del­el­se om, at man med bad­min­ton­le­de­ren og fonds­mæg­ler­sel­skabs- di­rek­tør Hen­rik Park­høi som ini­ti­a­tiv­ta­ger og me­di­a­tor var gå­et i di­a­log med spil­ler­ne om at fin­de en løs­ning.

Den­ne di­a­log med­del­te så­vel spil­le­re som le­del­se i Bad­min­ton Dan­mark var po­si­tiv for en uge si­den. Der­for er der en del, der ty­der på, at par­ter­ne har fun­det en løs­ning, som man kan le­ve med.

Ved pres­se­mø­det del­ta­ger spil­ler­ne Mat­hi­as Boe og Joachim Fischer, le­der­ne Finn Trærup- Han­sen og René Toft samt Hen­rik Park­høi.

Dansk bad­min­tons så­kald­te ka­ge­kon­flikt har fun­det en løs­ning – men hvad løs­nin­gen er, vil in­gen ud med end­nu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.