Flas­hdro

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FLASH

Las­se Vø­ge

Flem­m­ing Brandt

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki be­vi­ste igen man­dag, at hun me­strer ’ fl ash- fak­to­ren’. Den dan­ske ten­nis- ynd­ling er blandt bran­chens bed­ste til at de­le ud af sit liv på de so­ci­a­le me­di­er. Hun har gen­nem de sid­ste par år fl it­tigt fodret si­ne fans med sjove op­da­te­rin­ger på de so­ci­a­le me­di­er og span­de­vis af bil­le­der ta­get sam­men med an­dre ken­dis­ser.

Man­dag blev hun fore­vi­get sam­men med AS Ro­ma- stjer­ner­ne Fran­cesco Tot­ti og As­hley Co­le ( se bil­le­de øverst th.).

Men det er ik­ke ba­re for sjov, når Woz­ni­a­cki bru­ger de so­ci­a­le me­di­er og de­ler ud af sit pri­vat­liv. Iføl­ge sponsor­eks­pert Thomas Ba­du­ra fra Sponsor­pe­op­le lig­ger der en god po­r­tion om­tan­ke bag den tid­li­ge­re ver­den­set­ters man­ge ken­dis­bil­le­der.

» Hun bru­ger dem til at byg­ge et nyt ni­veau på hen­des brand, og det kom­mer hen­des sponso­rer til go­de. He­le hen-

( 59 mio. Twit­ter- føl­ge­re). I april gjor­de Woz­ni­a­cki sit ab­so­lut stør­ste scoop, da hun i det Hvi­de Hus’ bag­ha­ve spil­le­de ten­nis med ver­dens mest magt­ful­de mand, USAs præ­si­dent, Ba­ra­ck Oba­ma. Ik­ke en sel­fie, men hun le­ver nok med det...

( 63,4 mio. Twit­ter- føl­ge­re). En af­ten i Las Ve­gas Ve­gas rend­te ten­nis­dar­lin­gen ind i den ca­na­di­ske

hjer­teknu­ser Justin Bie­ber.

( 3,67 mio. Twit­ter- føl­ge­re). Hun fik i sep­tem­ber 2014 og­så fan­get ver­dens hur­tig­ste mand, Usain

Bolt, til et hur­tigt bil­le­de.

lavg@ spor­ten. dk

fl b@ spor­ten. dk

( ik­ke på Twit­ter). I fe­bru­ar 2013 kryd­se­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ve­je med den ar­gen­tin­ske fod­bold­le­gen­de Die­go Ma­ra

do­na.

( 22,3 mio. Twit­ter- føl­ge­re). Der er må­ske ik­ke man­ge af de æl­dre læ­se­re, der ved, hvem Ni­all Hor­an er. Men den ene fjer­de­del af boy­ban­det One Di­rection er for­g­u­det blandt al­ver­dens te­e­na­gepi­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.