De fald­ne hel­tes M

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jeab@ spor­ten. dk Sø­ren Hygum Han­sen

Hvor langt skal man træ­de ved si­den af som sport­si­dol, før for­her­li­gel­se for­vand­ler sig til for­døm­mel­se? Og spil­ler for­se­el­sens ka­rak­ter ind på voldsom­he­den i fal­det fra tin­der­ne?

Sva­re­ne på de to spørgs­mål er ik­ke så­dan li­ge at be­sva­re. Lan­ce Arm­strong blev fra­ta­get si­ne syv Tour de Fran­ce- tri­um­fer på grund at ta­ge ’ De­fl ate- ga­te’ med i be­tragt­ning, når man om 10 år ta­ler om Bra­dy, « si­ger Sø­ren Hygum

No­gen Muham­mad Ali var Mi­ke Ty­son ik­ke, men svær­væg­te­ren var sin ge­ne­ra­tions su­verænt stør­ste bok­se­navn og blev nær­mest an­set for uover­vin­de­lig. Det var han ik­ke, be­vi­ste Ja­mes ’ Bu­ster’ Doug­las i 1990, da han ryste­de bok­se­ver­de­nen li­ge så me­get som ’ Iron Mi­ke’ ved at vin­de på kno­ck­out. To år se­ne­re blev Mi­ke Ty­son idømt seks års fængsel for voldtægt. Si­den gen­vandt han bå­de si­ne VM- bæl­ter og sin po­pu­la­ri­tet, men mi­ste­de beg­ge de­le, da Evan­der Ho­ly­fi­eld mi­ste­de en del af sit øre ef­ter et mø­de med Ty­sons tand­s­æt i 1997. Til­ba­ge står dog sta­dig, at fi­re af Ty­sons kam­pe er blandt de 10 mest ind­tje­nen­de i bok­se­hi­sto­ri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.