’’

Ka­ran­tæ­nen på fi re spil­le­da­ge er en kæm­pe rid­se i NFL- su­per­stjer­nen ti­den kan sli­de den væk, vi­ser for­hi­sto­ri­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - VA­NÆ­RE Jep­pe Dong Abra­ham­sen

Jeg tror, at hans eft er­mæ­le vil bli­ve på­vir­ket i ne­ga­tiv ret­ning, men må­ske ik­ke så me­get, som vi tror nu

af do­ping, men har be­holdt sin hel­te­sta­tus hos man­ge cy­kel­sports- en­tu­si­a­ster, der ik­ke me­ner, han var me­re fyldt med kr­udt end si­ne kon­kur­ren­ter. Gol­ff æno­me­net Ti­ger Woods blev af­slø­ret som sex- afh æn­gig, der bedrog sin hu­stru, men han har vun­det en stor del af sin fanska­re til­ba­ge, selv om hans eft er­føl­gen­de re­sul­ta­ter ik­ke kan mat­che for­ti­dens be­drift er. Og nok tog bok­se­fans af­stand fra Mi­ke Ty­sons voldtægts­dom og kan­ni­ba­li­sti­ske ten­den­ser, da han bed en stump af Evan­der Ho­ly­fi elds øre af, men fi re af hans kam­pe er sam­ti­dig blandt de 10 mest ind­tje­nen­de no­gen­sin­de.

Så hvor eft er­la­der det Tom Bra­dy, eft er han nat­ten til i går af NFL blev idømt fi re spil­le­da­ges ka­ran­tæ­ne for sin rol­le i ’ De­fl ate­ga­te’ – skan­da­len om de 11 fa­mø­se bol­de, der hav­de for lavt luft - tryk i AFC- fi na­len i ja­nu­ar mod In­di­a­na­po­lis Colts om en bil­let til Su­per Bowl? Over­skyg­ger straf­fen Bra­dys fi re Su­per Bowl- sej­re og utal af re­kor­der? El­ler vil den 37- åri­ge quar­ter­ba­ck- le­gen­de for de for­sva­ren­de me­stre fra New Eng­land Pa­tri­ots ful­den­de de fald­ne hel­tes Mo­unt Rus­h­mo­re af tid­li­ge­re po­ster boys med et eft er­mæ­le, der nok er til­svær­tet, men ik­ke øde­lagt?

In­gen hånd­fa­ste be­vi­ser

Den de­bat de­ler van­de­ne i NFLver­de­nen. Sto­re de­le af sport­s­pres­sen har slag­tet Bra­dy, mens man­ge især spil­le­re og fans me­ner, NFL sky­der grås­pur­ve med ka­no­ner. Og­så blandt dan­ske NFL- iagt­ta­ge­re er me­nin­ger­ne del­te.

» Jeg tror, at hans eft er­mæ­le vil bli­ve på­vir­ket i ne­ga­tiv ret­ning, men må­ske ik­ke så me­get, som vi tror nu. Men man kan ik­ke und­gå

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.