Mo­unt Rus­h­mo­re

Tom Bra­dys el­lers så ren­s­ku­re­de renom­mé. Dog ik­ke stør­re end at

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Han­sen, me­de­jer af draft day. dk.

Claus El­m­ing, tid­li­ge­re NFLkom­men­ta­tor og medstift er af gul­klud. dk, me­ner omvendt, at det er pro­ble­ma­tisk, at Bra­dy er ble­vet dømt ud fra in­di­ci­er.

» Der­for me­ner jeg ik­ke, det er fair, hvis Bra­dys eft er­mæ­le bli­ver plet­tet af det her. «

Straff en til Tom Bra­dy faldt, fem da­ge eft er en rap­port kon­klu­de­re­de, at det var ’ over­ve­jen­de sand­syn­ligt’, at der var ble­vet fu­sket med bol­de­ne, og at quar­ter­ba­ck­en måt­te hav­de kendt til sny­de­ri­et ’ på et over­ord­net plan’. Der var in­gen hånd­fa­ste be­vi­ser på snyd, men iføl­ge NFLs eget re­gel­sæt er for­mu­le­rin­gen ’ over­ve­jen­de sand­syn­ligt’ nok til at ud­ste­de en straf.

NFL lag­de des­u­den til grund for sin af­gø­rel­se, at Tom Bra­dy ik­ke hav­de sam­ar­bej­det fuldt ud i for­bin­del­se med un­der­sø­gel­sen og hav­de af­gi­vet vid­neud­sagn, som ’ ik­ke er plau­sib­le’, og som ’ mod­si­ges af an­dre be­vi­ser’. At hans ad­færd har væ­ret ’ ska­de­lig for NFLs in­te­gri­tet’.

Sagt på jævnt dansk har Tom Bra­dy iføl­ge NFL snydt. Spørgs­må­let er: Hvor læn­ge?

» Jeg var me­get over­ra­sket, da jeg læ­ste rap­por­ten, for der er syv- ot­te an­tyd­nin­ger af, at det er fo­re­gå­et over læn­ge­re tid. Og så har det jo haft en eff ekt, for el­lers vil­le man ik­ke gå til så sto­re yder­lig­he­der. Det vil for­føl­ge Pa­tri­ots og Bra­dy, « me­ner Sø­ren Hygum Han­sen.

Vil an­ke dom­men

Li­ge­som det har væ­ret til­fæl­det med folk som Lan­ce Arm­strong, Ti­ger Woods og Mi­ke Ty­son, kan det ik­ke ude­luk­kes, at plet­ten på Tom Bra­dys el­lers så ren­s­ku­re­de ima­ge vil for­gå med ti­den, me­ner bå­de Claus El­m­ing og Sø­ren Hygum Han­sen, der dog beg­ge er eni­ge om, at Tom Bra­dys fejl­trin stik­ker lidt ud i det sel­skab.

» Ti­den læ­ger man­ge sår, og det kom­mer og­så an på, hvad der sker i frem­ti­den. Spil­ler Bra­dy fan­ta­stisk og vin­der Su­per Bowl igen i næ­ste sæ­son, vil det ha­ve en be­tyd­ning, « på­pe­ger Sø­ren Hygum Han­sen.

» Det, det dre­jer sig om, er: Hvad hu­sker man dem for? Arm­strong gav folk ut­ro­li­ge op­le­vel­ser, men hans ry er blak­ket, og han er og­så fj er­net fra re­kord­bø­ger­ne. Det bli­ver Bra­dy ik­ke. Man kan ik­ke ta­ge fra Ty­son, at han var den yng­ste ver­dens­me­ster no­gen­sin­de, og sa­gen om­kring Woods blev blæst helt ud af pro­por­tio­ner. Han var ver­dens bed­ste gol­f­spil­ler, og det vil man sta­dig hu­ske ham for. Tom Bra­dy vil man og­så hu­ske for hans fi re Su­per Bowl- sej­re, « me­ner Claus El­m­ing.

Iføl­ge sin agent, Don Yee, vil Tom Bra­dy an­ke af­gø­rel­sen i håb om at få om­stødt el­ler for­kor­tet straff en. Så in­tet er end­nu mejs­let i gra­nit. Hel­ler ik­ke på de fald­ne hel­tes Mo­unt Rus­h­mo­re.

Fra sym­pa­tisk kræf­tover­le­ver over alt­do­mi­ne­ren­de kon­ge af Tour de Fran­ce til ud­stødt pa­ria. ’ The Tour­mi­na­tor’ in­drøm­me­de i ja­nu­ar 2013 – omsi­der – hvad de fle­ste hav­de mistænkt ham for i åre­vis. At de syv tri­um­fer i træk på fransk as­falt var fun­de­ret på an­det end ba­re te­xansk figh­terånd og hård træ­ning. Al­li­ge­vel fin­des der ky­ni­ke­re, der sta­dig ser ham som den re­el­le vin­der af Tour de Fran­ce i de år, for­di kon­kur­ren­ter­ne og­så var dope­de. Tour- ar­ran­gø­rer­ne hav­de da og­så så svært ved at fin­de re­ne ryt­te­re fra den pe­ri­o­de, at der i an­na­ler­ne slet ik­ke står no­te­ret no­gen vin­der af tou­ren fra 1999 til 2005. Han var den ul­ti­ma­ti­ve gent­le­man i den ul­ti­ma­ti­ve gent­le­mans­port. Li­ge ind­til alt ram­le­de i ef­ter­å­ret 2009, da hor­der af kvin­der – hvoraf fle­re var po­r­nosku­e­spil­le­re – stod frem med be­ret­nin­ger om saf­ti­ge af­fæ­rer med Woods. Sponso­rer­ne skred. Det sam­me gjor­de hans ko­ne, Elin Nor­de­gren, og i det bor­ner­te USA måt­te en brø­d­e­be­tyn­get Woods gå of­fent­lig bod­s­gang. Selv om han har gen­vun­det en stor del af sin po­pu­la­ri­tet, har han sta­dig ik­ke vun­det en ma­jor- tur­ne­ring si­den skan­da­len, og ’ se­xaf­hæn­gig’ vil al­tid væ­re en li­ge så stor as­so­ci­a­tion til nav­net Ti­ger Woods som ’ ver­dens må­ske bed­ste gol­f­spil­ler no­gen­sin­de’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.