’’

Land­stræ­ner Jan­ne Karls­son ro­ser lands­hol­det, men er al­li­ge­vel ik­ke helt til­freds med Dan­marks ind­sats, der hal­te­de et par ste­der

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - VM I IS­HO­CK­EY Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk Jan­ne Karls­son, land­stræ­ner DAN­MARKs VM

Ser vi li­ge bort fra den sid­ste kamp mod slo­ve­ner­ne, var VM me­re end god­kendt

In­derst in­de var land­stræ­ner Jan­ne Karls­son en til­freds mand. Og al­li­ge­vel. Nej, ik­ke 100 pro­cent til­freds.

» Man må al­drig bli­ve til­freds som spil­ler el­ler co­ach. Bli­ver man det, er man på tynd is og fær­dig med at ud­vik­le sig. Der var 30 mi­nut­ter i de syv kam­pe, som sta­dig ir­ri­te­rer mig og blev kost­ba­re. Ti mi­nut­ter mod Hvi­derusland og før­ste pe­ri­o­de mod Slove­ni- en, « si­ger den dan­ske land­stræ­ner.

» Is­ho­ck­ey er et spil med til­fæl­dig­he­der og små mar­gi­na­ler. Man skal ar­bej­de 100 pro­cent i al­le 60 mi­nut­ter. Gør man ik­ke det, ta­ber man. Der er ik­ke én ene­ste let kamp i et VM. «

Jan­ne Karls­son er­ken­der, at hol­det ge­ne­relt mang­le­de skarp­hed og ef­fek­ti­vi­tet. Må­l­mands­spil­let, cen­ter­spil­ler­ne, po­wer­play og box­play får der­i­mod plus­ser i hans bog.

» Det har væ­ret en for­nø­jel­se at ar­bej­de med dren­ge­ne. Man­ge døm­te os til nedryk­ning før VM på grund af de man­ge af­bud. Ser vi li­ge bort fra den sid­ste kamp mod slo- ve­ner­ne, var VM me­re end god­kendt, « si­ger han.

Dan­mark slut­te­de på sy­ven­de­plad­sen i pulj­en i Ostra­va og som nr. 14 sam­let.

Slove­ni­en får føl­ge­skab ned i Di­vi­sion 1 af Østrig, som i pul­je A i Prag blev ud­klas­se­ret af Ca­na­da 1- 10 og var så uhel­dig, at Frank­rig slog Let­land 3- 2 ef­ter straf­feslag.

Der­med slut­te­de Frank­rig, Let­land og Østrig al­le med fem po­int, men østri­ger­ne var dår­ligst ind­byr­des.

Fle­re kæm­per for kon­trakt

De dan­ske VM- spil­le­res som­mer­fe­rie star­te­de i går for­mid­dag med en 400 ki­lo­me­ter lang bus­tur fra Ostra­va til Prag ef­ter en hård nat.

Nog­le har kon­trakt for næ­ste sæ­son, men næ­sten li­ge så man­ge er i ven­tepo­si­tion og spil­le­de i re­a­li­te­ten for et job.

En af spil­ler­ne, som ik­ke ved, hvor han hav­ner, er Rø­d­ov­re- må­l­man­den Se­ba­sti­an Da­hm. Han gjor­de frem­ra­gen­de re­k­la­me for sig selv med en VM- præ­sta­tion på hø­je­ste in­ter­na­tio­na­le ni­veau med en red­nings­pro­cent på 93,17.

» For mig er det sport­s­li­ge me­re at­trak­tivt end det øko­no­mi­ske, « si­ger han.

» For min ud­vik­ling er det vig­tigt, at jeg spil­ler så me­get som mu­ligt. Der­for kig­ger jeg mest på de til­bud, hvor jeg bli­ver første­må­l­mand. Der er in­gen idé i at spil­le i en af de bed­ste liga­er i Eu­ro­pa, hvis man skal sid­de på bæn­ken he­le sæ­so­nen, selv om det må­ske øko­no­misk er mest til­lok­ken­de. «

SÅ­DAN GIK

Dan­marks kam­pe ved VM i Tjek­ki­et

SLOVAKI­ET- DK:

( 0- 0, 0- 1, 3- 2, 0- 0 + straf­fe)

DK- FIN­LAND:

( 0- 0, 0- 3, 0- 0)

DK- HVI­DERUSLAND: 1- 5

( 1- 0, 0- 3, 0- 2)

RUSLAND- DK:

( 2- 0, 1- 1, 2- 1)

( 0- 0, 1- 0, 0- 0)

( 2- 1, 1- 0, 1- 0)

SLOVE­NI­EN- DK:

4- 3

0- 3

5- 2

1- 0

4- 1

1- 0

( 1- 0, 0- 0, 0- 0)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.