Od­dset- spil­ler­ne tror på Re­al Madrid

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

End­nu en dansk ak­tør på den I aft en hjem­me på San­ti­a­go Ber­nabéu skal Re­al Madrid for­sø­ge at red­de sæ­so­nen ved at hol­de liv i drøm­men om Cham­pions Le­ague- tit­len.

End­nu er det al­drig lyk­ke­des no­gen klub at gen­vin­de den for­nem­ste eu­ro­pæ­i­ske klub­tur­ne­ring, Cham­pions Le­ague, men i år har Re­al Madrid mu­lig­he­den - og spør­ger man Od­dset- spil­ler­ne, så kom­mer de og­så i fi na­len.

Så­le­des er over 80 pro­cent af al­le ind­skud sat på Re­al Madrid går i fi na­len, selv om od­ds­sæt­ter­ne vur­de­rer det re­la­tivt åbent om hvem der går i fi na­len med 1,70 på Re­al Madrid.

» Od­dset- spil­ler­ne er over en bred kam sik­re på, at Re­al Madrid kva­li­fi ce­rer sig til fi na­len. På San­ti­a­go Ber­nabéu er Re­al Madrid nor­malt stær­ke, og Kon­ge­klub­ben ny­der en enorm po­pu­la­ri­tet blandt vo­res kun­der, « si­ger Hans- Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.