Roy­al respekt for AaB

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - MOB­NING Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk KLUBFIDUSEN

Vej­ret var ik­ke det al­ler­bed­ste. Reg­nen pi­ske­de ned i tyk­ke stråler. Til gen­gæld var hu­mø­ret højt, da kron­prin­ses­se Mary be­søg­te Su­per­liga- klub­ben AaB i for­bin­del­se med DBUs lan­ce­ring af triv­selspro­gram­met ’ Klubfidusen’.

» Det har væ­ret en ren for­nø­jel­se at be­sø­ge AaB. Jeg har stor respekt for klub­ben, der har plads til bå­de ama­tø­rer og pro­fes­sio­nel­le. Den er et le­ven­de be­vis på, at sam­men­hold gi­ver go­de re­sul­ta­ter, « sag­de hun.

Kron­prin­ses­se Mary vil­le til gen­gæld ik­ke rø­be, hvem hen­des fa­vo­rit­klub er.

» Det er min lil­le hem­me­lig­hed. Men hjem­me i fa­mi­li­en hol­der bå­de min mand og mi­ne børn rig­tig me­get af spil­let. Prins Chri­sti­an er nær­mest be­sat af fod­bold, og han spil­ler i HIK, « for­tal­te hun med et smil.

’ Klubfidusen’ ta­ger af­sæt i er­fa­rin­ger­ne fra Mary Fon­dens og Red Bar­nets fæl­les pro­jekt ’ Fri for Mob­be­ri’ og DBUs ’ Hold­nin­ger og Hand­lin­ger’.

» Man­ge dan­ske børn be­gyn­der at spil­le fod­bold, men desvær­re stop­per hvert ot­ten­de barn på grund af dril­le­ri­er. Det du­er ik­ke. Al­le børn har ret til at tri­ves, og de skal al­le fø­le sig vel­kom­ne, « sag­de kron­prin­ses­se Mary.

Trods det elen­di­ge vejr gav hun sig sam­men med AaBs Su­per­liga- trio Thomas Au­gusti­nus­sen, Ras­mus Würtz og Ni­co­laj Thomsen tid til at del­ta­ge i en ræk­ke øvel­ser med klub­bens yng­ste spil­le­re.

» Jeg blev våd. Men det gjor­de in­tet. Det var en for­nø­jel­se at spil­le fod­bold. Jeg har ik­ke de sto­re er­fa­rin­ger med det, men jeg er jo ud af en sports- glad fa­mi­lie, der ger­ne be­væ­ger sig i al slags vejr. «

AaB- træ­ner Kent Nielsen var blandt del­ta­ger­ne i ar­ran­ge­men­tet.

» Selv­føl­ge­lig be­ty­der det no­get, at pro­jek­tet har roy­al op­bak­ning. Se ba­re al­le de men­ne­sker, der var til ste­de. Jeg er sik­ker på, at pro­jek­tet får po­si­tiv ef­fekt på den må­de, spil­le­re og le­de­re om­gås hin­an­den rundt om i de dan­ske fod­bold­klub­ber, « sag­de han.

AAB

lan­ce­re­de i 2013 klubfidusen i sam­ar­bej­de mel­lem Mary Fon­den, Red Bar­net, DBU og Trygfon­den.

FOR­MÅ­LET

er at styr­ke fæl­les­ska­ber og at fore­byg­ge mob­ning i de dan­ske fod­bold­klub­ber.

er for al­le dan­ske fod­bold­klub­ber, der træ­ner 6- 12- åri­ge børn.

PRO­JEK­TET

Kron­prin­ses­se Mary var i går på be­søg på AaBs træ­nings­an­læg i for­bin­del­se med lan­ce­rin­gen af triv­selspro­gram­met ’ Klubfidusen’, der skal fore­byg­ge mob­ning hos børn i al­de­ren 6- 12. Her spil­le­de hun blandt an­det fod­bold med de frem­mød­te børn, li­ge­som hun fik en AaB- trø­je med hjem til prins Chri­sti­an. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.