Nu skal Løk­ke dob­belt­tjek­kes

Ven­stres ho­ved­be­sty rel­se har an­sat top­re­visor

BT - - NYHEDER - Thomas Nør­mark Krog tnk@ bt. dk

UN­DER LUP

Ven­stres top gra­ver nu dybt i par­ti­kas­sen for at hy­re top­re­visor til at kon­trol­le­re par­tiets øko­no­mi.

BT kan for­tæl­le, at Ven­stres ho­ved­be­sty­rel­se har be­slut­tet at an­sæt­te re­visor Mor­ten Speitzer til sam­men med Ven­stres gam­le re­visor at hol­de styr på par­tiets regn­ska­ber.

Speitzer er som part­ner i det sto­re re­vi­sions­fi rma De­loit­te og for­mand for de mand Lars Løk­ke Ras­musti­et som statsau­to­ri­se­ret re­vi­dan­ske sor.re­viso­rers fæl­les for­sens tøj­køb for 152.000 kr. og ening en af bran­chens tun­ge be­ta­ling af Løk­kes fa­mi­lies laus Ri­ch­ter af­vi­ser, at der dren­ge. rej­se til Mall­orca, og her­eft er er util­freds­hed med He­den kom det frem, at der i regnKnud­sens ar­bej­de. ska­bet fra 2012 var skjult par’ Først og frem­mest skal det ti­støt­te på 72.000 kr. fra pels­si­ges, at vi har væ­ret ut­ro­lig fi rma­et Ko­pen­ha­gen Fur. gla­de for at ha­ve Flem­m­ing He­den som re­visor. Han har gjort et stort og godt styk­ke ar­bej­de for Ven­stre igen­nem man­ge år. Det er nu en­gang så­dan, at vi til­stræ­ber al­tid at ha­ve en re­visor, der er part­ner i vo­res re­vi­sions­fi rma, og det er Flem­m­ing ik­ke me­re. Der­for sup­ple­rer vi med re­visor og part­ner i De­loit­te Mor­ten Speitzer,’ skri­ver han.

Sup­ple­ment

’ Ven­stres ho­ved­be­sty­rel­se har på det sid­ste mø­de be­slut­tet, at Ven­stres Landsor­ga­ni­sa­tion sup­ple­rer Flem­m­ing He­den Knudsen med re­visor Mor­ten Speitzer – beg­ge fra De­loit­te. Flem­m­ing He­den Knudsen fort­sæt­ter som re­visor for Ven­stre,’ skri­ver par­ti­se­kre­tær Claus Ri­ch­ter i en mail til BT.

Sid­ste år kom der stor fo­kus på Ven­stres øko­no­mi. Først kom sa­gen om ven­stre­for-

Til­freds med re­visor

Flem­m­ing He­den Knudsen kom og­så selv i stormvejr, for­di eks­per­ter så­e­de tvivl om hans ha­bi­li­tet.

Er­hvervs­sty­rel­sen ud­tal­te dog eft er­føl­gen­de, at He­den Knudsen godt kun­ne væ­re ven­stre­med­lem sam­ti­dig med, at han har ud­ført en lang ræk­ke op­ga­ver for par-

En ek­stra top­re­visor skal nu hol­de øje med Ven­stres regn­skab. Der­med er der fle­re øj­ne til at kon­trol­le­re, der ik­ke kom­mer en ny bi­lags­sag for par­ti­for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen. Ar­kiv­fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.