Ik­ke fed­tet ind i Ven­stre

BT - - NYHEDER -

RE­NE HÆN­DER

Ven­stre und­går tvivl om sin nye re­visors ha­bi­li­tet.

Mens Ven­stres gam­le re­visor Flem­m­ing He­den Knudsen i 23 år har væ­ret med­lem af Ven­stre, er den nye re­visor Mor­ten Speitzer helt upo­li­tisk

» Jeg er ik­ke med­lem af no­get po­li­tisk par­ti, « sva­rer Speitzer og for­tæl­ler, at han på et tids­punkt skal ta­ge helt over som re­visor.

» Ven­stre vil ger­ne ha­ve, at det er en part­ner i det fi rma, man en­ga­ge­rer sig med, og i det her til­fæl­de De­loit­te, og Flem­m­ing er ik­ke part­ner på det tids­punkt, regn­ska­bet skal skri­ves un­der. Jeg vil kal­de det al­min­de­lig ret­ti­dig om­hu fra Ven­stres si­de at sør­ge for, at der kom­mer for­nuf­tig vi­dere­før­sel til, når Flem­m­ing på et tids­punkt gli­der ud, « si­ger han.

Mor­ten Speitzer vil til gen­gæld ik­ke kom­men­te­re, om han har få­et sær­lig fo­kus på at hol­de øje med par­ti­for­mand Lars Løk­kes for­brug, når det næ­ste par­ti­regn­skab skal god­ken­des til au­gust.

Har ik­ke fulgt tøj- sa­gen

» Det kan jeg ik­ke kom­men­te­re, for det har vi ik­ke drøf­tet. Jeg kan si­ge, at en re­visors rol­le er at skri­ve un­der på et regn­skab, og når re­visor skri­ver un­der på et regn­skab, er det ud­tryk for, at det gi­ver et ret­vi­sen­de bil­le­de, « si­ger han til BT.

Flem­m­ing He­den fi k jo sin sag for sid­ste for­år, da han skul­le re­de­gø­re for Løk­kes for­brug .

» Det har jeg ik­ke fulgt med i, så det kan jeg ik­ke kom­men­te­re, « ly­der det fra Speitzer. tnk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.