Re­ge­rin­gens dy­re råd

ME­NER

BT - - DEBAT -

7 mil­li­o­ner kro­ner. Så me­get brug­te re­ge­rin­gen i 2014 på løn til de så­kald­te spin­dok­to­rer. Det vi­ser en op­gø­rel­se, som Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et net­op har off ent­lig­gjort. DER ER RIG­TIG man­ge pen­ge til de rå­d­gi­ve­re, der skal få mi­ni­ste­re­ne til at frem­stå i et po­si­tivt lys i off ent­lig­he­den. I en mo­der­ne me­di­e­vir­ke­lig­hed er det i or­den, at mi­ni­stre­ne får hjælp til at hånd­te­re pres­sen. In­ter­net­tet, so­ci­a­le me­di­er og TV2 News ska­ber et pres i de fl este af døg­nets 24 ti­mer, og god rå­d­giv­ning ko­ster pen­ge. MEN DE MEN­NE­SKER, der of­fi ci­elt bli­ver kaldt for sær­li­ge rå­d­gi­ve­re, har og­så et sær­ligt an­svar. Det er ble­vet ak­tu­elt at un­der­stre­ge, eft er TV2 Fyn tid­li­ge­re på ugen gav et sjæl­dent ind­blik i, hvor­dan spin­dok­to­rer­ne ar­bej­der. Trans­port­mi­ni­ster Magnus He­u­ni­cke ( S) og hans rå­d­gi­ver Ras­mus Jøns­son over­fu­se­de en jour­na­list, der pas­se­de sit ar­bej­de og spurg­te til frem­ti­den for Lan­ge­skov Sta­tion. DE TO TRO­E­DE, at det ske­te i det skjul­te, men ka­me­ra­et kør­te, og tv- sta­tio­nen valg­te at off ent­lig­gø­re op­ta­gel­ser­ne for at vi­se, hvor­dan mi­ni­stre og spin­dok­to­rer for­sø­ger at sty­re pres­sen. Da vir­ke­lig­he­den ind­hen­te­de He­u­ni­cke, trak han og hans rå­d­gi­ver i land og sag­de und­skyld til jour­na­li­sten. Sam­ti­dig for­tal­te han i fuld off ent­lig­hed, at han vil­le sen­de la­krids­cho­ko­la­de til jour­na­li­sten. Var det mon et stunt, udtænkt af spin­dok­to­ren. EPISO­DEN VI­SER MED al ty­de­lig­hed, at der er god grund til at for­hol­de sig kri­tisk til de rå­d­gi­ve­re, der ar­bej­der i det skjul­te til gavn for de­res mi­ni­ster. Og hvis den år­li­ge ud­gift skal væ­re 37 mio. kr., kan i det mind­ste for­ven­te en an­den op­før­sel, end Ras­mus Jøns­son lag­de for da­gen. For selv om man ar­bej­der for at støt­te en mi­ni­ster, skal det væ­re med respekt for bor­ger­ne og den hø­je løn, som skat­te­bor­ger­ne be­ta­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.