HVOR ER JE­RES BRØL, FOR­ÆL­DRE? ’’

For­ar­gel­sen fl yder over dy­re­kort og hund­e­hval­pe, men når et mob­beoff er står frem, er der tavs­hed

BT - - DEBAT -

For ny­lig ryk­ke­de op­rør­te for­æl­dre i fel­ten, for­di de­res børn hav­de haft en dår­lig op­le­vel­se ved en gra­tis uden­dørs­kon­cert i det in­dre Kø­ben­havn. Pu­bli­kum stod alt for tæt, ly­den var elen­dig, og mu­lig­he­den for at se sce­nen, hvor­fra bør­ne­nes fa­vo­ritsan­ge fra Dis­neyu­ni­ver­set blev sun­get, var de fær­re­ste be­skå­ret, kun­ne man for­stå på de op­rør­te for­æl­dre. Tå­rer­ne fl ød ned ad kin­der­ne på de små kon­cert­gæn­ge­re, mens for­æl­dre­ne skum­le­de over ar­ran­gø­rer­nes ama­tør­ar­bej­de. EN AN­DEN DAG var det dy­re­kort fra Føtex og Bil­ka, der tænd­te gni­sten. For­ar­ge­de for­æl­dre for i fl int, for­di de mest sjæld­ne dy­re­kort i su­per­mar­ke­der­nes kampag­ne vi­ste sig at væ­re så svæ­re at få fat i, at bør­ne­ne ik­ke kun­ne få fyldt de­res sam­le­hæf­ter med bil­le­der af ha­vets fan­ta­sti­ske dyr. Slu­kø­re­de børn sad til­ba­ge med stab­ler af ens kort, mens de­res for­æl­dre kom op at skæn­des, når su­per­mar­ke­der­ne ind­kald­te til ’ byt­te­dag’. BAL­LA­DEN OM DY­RE­KOR­TE­NE og Dis­ney­kon­cer­ten er ny­e­ste bi­drag til de­bat­ten om cur­ling­for­æl­dre, der fe­jer fl it­tigt for de­res børn på li­vets vej. Og som al­tid pu­ster kær­ligt, når hver­da­gen ind imel­lem gi­ver knubs. Men der var og­så en tred­je hi­sto­rie fra bør­ne­li­vets uni­vers, som duk­ke­de op no­gen­lun­de sam­ti­dig: I TV2s do­ku­men­tar­se­rie ’ På rø­ven i Naks­kov’ mød­te se­er­ne dren­gen Ni­co­lai, som blev mob­bet på on­de­ste vis i sko­len, fi k til­sendt bil­le­der på Fa­ce­book af blo­di­ge hæn­der, ledsa­get af bud­ska­bet om, at så­dan vil­le af­sen­der­ne se ud eft er at ha­ve ban­ket ham. Mob­ber­ne ud­lo­ve­de og­så en du­sør på 1.000 kr. til den, der kom med én af Ni­co­lais af­skår­ne fi ngre. Man fi k ind­tryk af, at sko­len ik­ke var til den sto­re hjælp, og at po­li­ti­et hel­ler ik­ke rig­tig gjor­de no­get, da fa­de­ren vil­le an­mel­de trus­ler­ne. Han end­te i ste­det med at få en be­tin­get dom for at ha­ve tru­et en læ­rer, og Ni­co­lai end­te med at ta­ge en køl­le med i sko­le for at fø­le sig tryg. Fa­de­rens ’ cur­ling’ hav­de in­gen gavn­lig eff ekt. HVOR ER FOR­ÆL­DRE- BRØ­LET i den­ne sag? Hvor er Fa­ce­book- stormen og støt­te­er­klæ­rin­ger­ne til Ni­co­lai? Man får ik­ke smadret sit bør­ne­liv, for­di man ik­ke kan se sce­nen til en kon­cert. Man bli­ver højst ir­ri­te­ret. Man får hel­ler ik­ke smadret sit bør­ne­liv, for­di man ik­ke fi k al­le de eft er­trag­te­de dy­re­kort til sam­le­map­pen. Man bli­ver højst ær­ger­lig. El­ler hvad? Men går man igen­nem sin sko­le­tid Kur­ser­ne på re­al­kre­dit­lån er fal­det vold­somt de se­ne­ste da­ge, hvil­ket gør det dy­re­re at lå­ne. Er det nu helt slut med de bil­li­ge lån? om­gi­vet af så­kald­te kammerater, der pla­ger og tru­er en, så får man smadret sit bør­ne­liv. Al­li­ge­vel ude­blev vre­den og har­men. ET VIR­KE­LIG SMADRET bør­ne­liv mo­bi­li­se­rer ik­ke fol­ke­mas­ser­ne på de so­ci­a­le me­di­er, kun­ne en af mi­ne Fa­ce­book- ven­ner no­te­re sig eft er at ha­ve tjek­ket de mest po­pu­læ­re hi­sto­ri­er i da­ge­ne eft er ud­sen­del­sen. Det var iføl­ge sta­ti­stik­ken i ste­det hi­sto­ri­er om mis­hand­le­de hund­e­hval­pe, der op­tog na­tio­nens di­gi­ta­le de­bat­tø­rer. Re­ak­tio­ner på Ni­co­lais op­le­vel­ser var nær­mest umu­li­ge at fi nde. JO, DET VAR en fryg­te­lig sag om de 91 hunde, der le­ve­de un­der kum­mer­li­ge for­hold og til sidst blev fj er­net fra op­dræt­te­ren. Men husk pro­por­tio­ner­ne. Tænk, hvis sam­me stær­ke for­ar­gel­se og in­dig­na­tion, der fulg­te i kølvan­det på hund­e­hi­sto­ri­en, hav­de præ­get de­bat­ten om mob­beof­ret fra Naks­kov. Tænk, hvis brø­let fra Dis­ney­kon­cer­ten og brok­ke­ri­et over dy­re­kor­te­ne kun­ne for­vand­les til et kam­pråb mod mob­ning. Dét bur­de væ­re en mær­kesag for om­sorgs­ful­de for­æl­dre. Der skal nok kom­me fl ere dy­re­kort og nye kon­cer­ter, men et smadret bør­ne­liv kan ik­ke byt­tes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.