Sy­nes du, at Dan­mark har brug for et dy­repo­li­ti?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 8.18 BØRN ER VIG­TI­GE­RE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 8.22 HVAD MED PLE­JE­HJEM? På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 8.28 GIV HØ­JE­RE STRAF På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 8.41 ÅR­LIGT HELBREDSTJEK På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 8.49 AN­MELD

Nej,

der er vig­ti­ge­re ting at bru­ge res­sour­cer på

Ja,

der er for man­ge sa­ger om van­røgt af dyr

5.367 stem­mer på bt. dk

PIN­S­LER SKAL STRAF­FES

Jes Hej­le­sen Sva­ne

Ja. Og med nog­le or­dent­li­ge straf­fe, der kan ses, hø­res og mær­kes på dem, der mis­hand­ler, van­røg­ter og ud­sæt­ter dyr for al­ver­dens pin­s­ler.

In­grid Kal­le­hau­ge Lar­sen

Hvad med et bør­ne­po­li­ti? Vi har en dy­re­værns­lov.

Jens de Ros­che

Så skal vi og­så ha­ve et ple­je­hjem­s­po­li­ti.

Ma­ja Thøt Mor­ten­sen

Hel­le­re hø­je­re straf for dy­re­mis­hand­ling – og­så for mis­hand­ling af kø­er, gri­se, høns osv.

Be­ti­na Fri­berg Lund­by

Der skal i hvert fald og­så la­ves et år­ligt ’ syn’ på dyr li­ge­som med bi­ler. Lov­plig­tigt til­syn i hjem­met el­ler hos dyr­læ­gen af dyr. Alt­så et år­ligt helbredstjek af en dyr­læ­ge el­ler ve­te­ri­nær­sy­geple­jer­ske. Og hvis man und­la­der, skal der fal­de sto­re bø­der og om nød­ven­digt skal dy­re­ne kon­fi ske­res.

Flem­m­ing Christensen

Og hvad skul­le de så bru­ge ti­den på? Hvad med at na­bo­er an­meld­te det til de ret­te myn­dig­he­der?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.