4.000 kr. i bø­de for

I går faldt dom­men over last­bil­chauf­før­en, der var år­sag til tre men­ne­skers død ved en tragisk trafikulykke

BT - - NYHEDER - Mette Faur­holtSe­he­sted mela@ bt. dk

AF­GØ­REL­SEN

» 4.000 kro­ner i bø­de og en be­tin­get fra­ken­del­se af kø­re­kor­tet for tre men­ne­ske­liv. Det kan sim­pelt­hen ik­ke væ­re rig­tigt. «

Så­dan var den umid­del­ba­re re­ak­tion fra Flem­m­ing Chri­sti­an­sen, da der i går faldt dom over en 23- årig last­bil­chauf­før, der i de­cem­ber for­år­sa­ge­de en vold­som trafikulykke ved Hor­sens. En ulyk­ke, der ko­ste­de Flem­m­ing Chri­sti­an­sens 19- åri­ge dat­ter Julie Lyst­lund Chri­sti­an­sen, hen­des næ­re ve­nin­de Sa­rah Løn­ne Grøn­bæk og en 54- årig mand fra Es­b­jerg li­vet.

For­æl­dre­ne til de to un­ge kvin­der er tid­li­ge­re stå­et frem i BT, hvor de har ud­trykt de­res fru­stra­tion over, at last­bil­chauf­før­en kun­ne slip­pe med en bø­de. De me­ner ik­ke, at straf­fen på no­gen må­de står mål med de tre døds­fald, chauf­før­en har for­voldt, for­di han ik­ke pas­se­de sin kør­sel.

» Pi­ger­ne hav­de ik­ke gjort no­get for­kert. De var på det for­ker­te sted på det for­ker­te tids­punkt. Det er så uret­fær­digt og me­nings­løst, at de skul­le mi­ste li­vet på den må­de, og de fortje­ner at få ret­fær­dig­hed. Det får de ik­ke, hvis han kan slip­pe med en be­tin­get fra­ken­del­se af kø­re­kor­tet og må­ske en bø­de el­ler en kort fængsels­straf, « sag­de Flem­m­ing Chri­sti­an­sen til BT for­ud for rets­sa­gen.

Skrev brev til po­li­ti­ker­ne

Der­for har fa­mi­li­er­ne sendt et brev til Fol­ke­tin­gets retsord­fø­re­re i håb om, at de vil skær­pe straf­fe­ne på om­rå­det.

» Det bør ha­ve me­re vid­træk­ken­de kon­se­kven­ser, at man ta­ger an­dre men­ne­skers liv, for­di man ik­ke pas­ser sin kør­sel. Der­for vil vi ha­ve po­li­ti­ker­ne til at ta­ge Julies og Sa­ra­hs død al­vor­ligt. Man får sin rets­be­vidst­hed kørt over af et god­stog, « ud­dy­ber Flem­m­ing Chri­sti­an­sen.

Util­freds­he­den med dom­men var da og­så ty­de­lig i rets- sal D i Ret­ten i Hor­sens, hvor dom­mer Hen­rik Gjørup i går ef­ter­mid­dag af­sag­de dom­men.

» Det er fan­de­me bil­ligt slup­pet, « lød et af de spon­ta­ne ud­brud fra en kvin­de på til­hø­rer­plad­ser­ne, hvor ad­skil­li­ge på­rø­ren­de og vid­ner til ulyk­ken var mødt op.

Det var en enig doms­mands­ret, der fandt den un­ge last­bil­chauf­før skyl­dig i tre til­fæl­de af uagt­somt mand­drab, uagt­som le­gems­be­ska­di­gel­se samt over­træ­del­se af færds­els­lo­ven, for­di han 5. de­cem­ber 2014 over­så en kø på mo­tor­vej E45, som han med 90 km/ t bra­ge­de ind i.

An­kla­ger Thomas Ste­en­sen hav­de kræ­vet den 23- åri­ge idømt tre må­ne­ders fængsel, men doms­mands­ret­ten fandt ik­ke, at der var grund­lag for at fravi­ge Hø­jeste­rets prin­cip om, at ud­gangs­punk­tet i den ty­pe sa­ger er bø­de­straf. Der­for blev last­bil­chauf­før­en idømt ot­te dag­bø­der à 500 kro­ner, li­ge­som han fik en be­tin­get fra­ken­del­se af kø­re­kor­tet med en prø­ve­tid på tre år.

» Jeg kan kon­sta­te­re, at der er sket dom­fæl­del­se ef­ter ankla­ge­skrif­tet, og det er jeg så­dan set til­freds med. Nu vil jeg nær­læ­se præ­mis­ser­ne for dom­men og se, om der er grund­lag for at an­ke dom­men, « si­ger an­kla­ger Thomas Ste­en­sen.

Chauf­før modt­og dom­men

An­der­le­des til­freds med af­gø­rel­sen var last­bil­chauf­før­ens for­sva­rer Hen­rik Hou­gaard, der ar­gu­men­te­re­de for net­op en bø­de­straf, hvis hans kli­ent blev kendt skyl­dig.

» Selv­føl­ge­lig er det til­freds­stil­len­de, at doms­mands­ret­ten er enig med mig i, at der ik­ke er grund­lag for at idøm­me min kli­ent an­det end en bø­de, « si­ger Hen­rik Hou­gaard.

Han for­kla­rer til BT, at hans kli­ent er til­freds med ud­fal­det. Den 23- åri­ge last­bil­chauf­før valg­te at mod­ta­ge dom­men, og så­fremt an­kla­ge­myn­dig­he­den ik­ke an­ker sa­gen, vil der der­med væ­re sat juri­disk punk­tum for sa­gen. Han skal dog op til ori­en­te­ren­de kø­re­prø­ver, hvis han øn­sker at be­hol­de sit al­min­de­li­ge kø­re­kort samt last­bil­kø­re­kor­tet.

TORS­DAG 14. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.