Chauf­før­en: Det he­le stod ba­re stil­le for­an mig

BT - - NYHEDER - Mela@ bt. dk

Et kort øje­bliks uop­mærk­som­hed ud­lø­ste den tragi­ske ulyk­ke ved Hor­sens, der ko­ste­de tre men­ne­sker li­vet.

Det for­kla­re­de den 23- åri­ge last­bil­chauf­før, der i går blev dømt for uagt­somt mand­drab i for­bin­del­se med ulyk­ken, da han af­gav for­kla­ring i Ret­ten i Hor­sens.

» Jeg kom­mer kø­ren­de og har ik­ke no­get 2- 300 me­ter for­an mig. Så kig­ger jeg i spej­let for at sik­re mig, at læs­set lig­ger, som det skal. Idet jeg kig­ger frem igen, står det he­le ba­re stil­le for­an mig, « sag­de den 23- åri­ge chauf­før.

Han op­da­ge­de først den stil­le­stå­en­de tra­fik, da last­bi­len var 2030 me­ter fra den ba­ger­ste bil.

» Jeg ser nog­le bi­ler, der hol­der i høj­re vogn­ba­ne, og så træ­der jeg alt, hvad jeg kan, på brem­sen og prø­ver at und­vi­ge til ven­stre, for der kan jeg ik­ke se, at der er no­gen bi­ler, « for­kla­re­de last­bil­chauf­før­en, som op­le­ve­de, at brem­sen ik­ke tog fat.

» Så ram­mer jeg en bil, og jeg kan hu­ske, at jeg kom­mer op at kø­re på au­tovær­net. Jeg kan ba­re hu­ske, at jeg tæn­ker, at jeg ik­ke skal over i den mod­sat­te ret­ning, « sag­de last­bil­chauf­før­en.

Han nå­e­de ik­ke at se, hvad det var for en bil, han ram­te. Det ene­ste, han nå­e­de at re­gi­stre­re, var, at bi­len var hvid.

Sy­ge­meldt

Den 23- åri­ge har kørt last­bil i fem år, og blev for godt to år si­den fær­dig med ud­dan­nel­sen som last­bil­chauf­før. I sin læ­re­tid tog han før­ste­plad­sen til DM for trans­port­lær­lin­ge.

Han er i dag sta­dig an­sat ved det trans­port­fir­ma, som han og­så kør­te for, da ulyk­ken fandt sted. Ved ulyk­ken kom han til ska­de med sin fod, men sag­de un­der sin for­kla­ring i ret­ten, at de psy­ki­ske mén ef­ter ulyk­ken fyld­te mest.

Han var i en pe­ri­o­de sy­ge­meldt ef­ter ulyk­ken, men genop­tog ar­bej­det igen her i for­å­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.