Bil­in­spek­tør sår tvivl om chauf­før­ens for­kla­ring

BT - - NYHEDER -

EKS­PER­TEN

Me­get ty­der på, at last­bil­chauf­før­en, der for­år­sa­ge­de den vold­som­me dødsulykke ved Hor­sens, hvor tre men­ne­sker mi­ste­de li­vet, al­drig nå­e­de at brem­se, før han bra­ge­de ind i bi­ler­ne.

me­ter. Hvis last­bil­chauf­før­en hav­de brem­set, vil­le last­bi­len væ­re stop­pet før, for­kla­re­de bil­in­spek­tø­ren. Han hav­de la­vet en be­reg­ning, som vi­ste, at last­bi­len med 90 km/ t vil­le kun­ne brem­se helt op på 67 me­ter.

Hav­de ly­set tændt

Bil­in­spek­tø­ren slog og­så fast, at VW Up’en, som blev ført af Sa­rah Løn­ne Grøn­bæk og hvor Sa­rah Lyst­lund Chri­sti­an­sen var pas­sa­ger, hav­de lys på, da den blev ramt. Bå­de for­lyg­ter, bag­lyg­ter, brem­se­lyg­ter og det ene blinklys var tændt un­der kol­li­sio­nen. Det står i kon­trast til last­bil­chauf­før­ens for­kla­ring om, at han ik­ke re­gi­stre­re­de, at bi­len hav­de ly­set tændt, da han ram­te den. Det for­kla­re­de bil­in­spek­tør Pe­ter Føns, som un­der­søg­te ulyk­kes­ste­det og de im­pli­ce­re­de kø­re­tø­jer umid­del­bart ef­ter ulyk­ken.

» Jeg kan si­ge med sik­ker­hed, at brem­se­ly­set ik­ke har væ­ret tændt, og der­for er det me­get lidt sand­syn­ligt, at han har brem­set i kol­li­sions­ø­je­blik­ket, « si­ger bil­in­spek­tø­ren.

Fra last­bi­len ram­te VW Up’en, til den stand­se­de, var der iføl­ge bil­in­spek­tø­ren 84 Last­bi­len med med de tonstun­ge be­tons­vel­ler ram­mer fle­re per­son­bi­ler i tra­fik­kø­en. Her­ef­ter træk­ker last­bi­len ud i over­ha­lings­ba­nen, hvor den ram­mer fle­re for­an­kø­ren­de bi­ler, der brem­ser.

Fo­to: Bri­an Ras­mus­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.