12 år for drab på sex- le­ge­tøjs­sæl­ger

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk Pri­vat­fo­to

DOM

Den 46- åri­ge Ja­ck Bjar­ne Wink­ler blev i går ved et næv­nin­ge­ting ved Ret­ten i Oden­se idømt 12 års fængsel for kvæl­nings­dra­bet på den 62- åri­ge kræm­mer og sex- le­ge­tøjs­sæl­ger Mo­gens Rol­l­berg Be­mo fra Grøn­ne­mo­se ved Aarup på Vest­fyn.

Mo­gens Rol­l­berg Be­mo blev af sin kæ­re­ste nat­ten til 28. ju­ni i fjor fun­det liv­løs ved dø­ren ind til par­rets ga­ra­ge ved de­res ejen­dom på Sko­le­vej i Grøn­ne­mo­se. Det stod ef­ter­føl­gen­de klart, at han var ble­vet kvalt, men der blev ik­ke fun­det no­get rent tek­nisk be­vis som dna el­ler fin­ger­af­tryk på den dræb­te.

Overvågningsvideo

Ja­ck Bjar­ne Wink­ler har un­der­vejs i sa­gen er­kendt, at han be­fandt sig på ste­det i det tids­rum, da dra­bet fandt sted. Det er og­så do­ku­men­te­ret på en overvågningsvideo.

Men han næg­ter at ha­ve no­get med dra­bet at gø­re. Han har he­le ti­den holdt på, at han var der som ind­brud­styv, for­di han hav­de kend­skab til nog­le ef­fek­ter på ejen­dom­men, som han ger­ne vil­le ha­ve fin­gre i.

Det tog næv­nin­ge og juri­di­ske dom­me­re 40 mi­nut­ter at nå frem til stra­fud­må­lin­gen for Ja­ck Bjar­ne Wink­ler, som i for­vej­en har en lang ræk­ke dom­me bag sig for bl. a. rø­ve­ri, vold, trus­ler, ty­ve­ri, ind­brud og ik­ke fær­re end 13 gan­ge kør­sel i fra­ken­den­del­ses­ti­den. Ud­over fængsels­straf­fen skal Ja­ck Bjar­ne Wink­ler be­ta­le knap 122.000 kro­ner i er­stat­ning til den dræb­tes kæ­re­ste.

Hans for­sva­rer Ni­els Rex an­ke­de på sin kli­ents veg­ne dom­men på ste­det til Østre Lands­ret til fri­fin­del­se.

Mo­gens Be­mos drabs­mand har få­et en dom på 12 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.