Ud­sigt til en norsk fe­rie- in­va­sion

BT - - NYHEDER -

Det er dej­ligt at væ­re norsk i Dan­mark’ har væ­ret de dan­ske turist­myn­dig­he­ders slo­gan i Nor­ge i åre­vis. Og det vir­ker til­sy­ne­la­den­de sta­dig. I hvert fald mel­der hur­tig­fær­gen, HSC Fjord Cat, som fra i dag igen sej­ler på som­mer­ru­ten mel­lem Kri­sti­ans­sand og Hir­ts­hals, om 12 pct. fle­re book­nin­ger i for­hold til sid­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.