FO­TO­GRAF STYR

Gen­nem de sid­ste bil­le­der, 25- åri­ge Pi­er­re Hou­det nå­e­de at ta­ge, har hans fa­mi­lie kun­net føl­ge hans sid­ste mi­nut­ter, in­den han mi­ste­de li­vet i en kløft i Schweiz

BT - - NYHEDER - Maria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

TRA­GE­DIE

Han el­ske­de at ta­ge bil­le­der. Så da han en tidlig mor­gen på en we­e­kend­t­ur i St. Mo­ritz i Schweiz fik øje på et egern, blev 25- åri­ge Pi­er­re Ber­nard Broe Hou­det fra Hel­lerup nødt til at føl­ge ef­ter det ned ad en skrå­ning for at ta­ge det helt rig­ti­ge bil­le­de. Klok­ken 07.32 søn­dag 3. maj tog han sit sid­ste bil­le­de. Om ef­ter­mid­da­gen blev han fun­det lig­gen­de 40 me­ter ne­de i en kløft, der hav­de væ­ret med i bil­le­dets bag­grund.

I halvan­det år hav­de Pi­er­re Hou­det stu­de­ret på den pre­sti­ge­fyld­te ho­telsko­le Eco­le hôte­lière de Laus­an­ne i Laus­an­ne i Schweiz, da han den før­ste we­e­kend i maj tog med en sko­le­kam­me­rat ned til ven­nens for­æl­dres ho­tel ved skis­port­s­ste­det St. Mo­ritz.

Lør­dag af­ten spurg­te han, om han måt­te lå­ne ven­nens bil fra mor­genstun­den da­gen ef­ter for at kø­re ud og ta­ge nog­le bil­le­der i om­rå­det. Mel­lem klok­ken fem og seks om mor­ge­nen 3. maj tog han af sted.

Da ven­nen om­kring mid­dags­tid hver­ken kun­ne rin­ge Pi­er­re Hou­det op el­ler fik svar på si­ne be­ske­der, blev han be­kym­ret. Via si­ne for­æl­dres iPad kun­ne klas­se­kam­me­ra­ten lo­ka­li­se­re den bil, Pi­er­re Hou­det hav­de lånt.

Vå­dt græs

Po­li­ti­et blev alar­me­ret, og der­ef­ter gik alt stærkt. Om ef­ter­mid­da­gen blev Pi­er­re Hou­det fun­det lig­gen­de i kløf­ten.

Det for­tæl­ler Pi­er­re Hou­dets mor, Sus­si Hou­det.

» Det er helt for­fær­de­ligt. Vi har al­le de sid­ste bil­le­der, Pi­er­re nå­e­de at ta­ge, så vi på den må­de har kun­net føl­ge hans sid­ste mi­nut­ter. Han var holdt ind til si­den, da han så eger­net og stod ud for at føl­ge det, « si­ger hun og fort­sæt­ter:

» Han fulg­te eger­net ned ad en skrå­ning, hvor der var no­get vå­dt græs. Hvis man kig­ger der­ned, kan man se en kløft, og over for kan man se et vand­fald. Det er et me­get, me­get smukt sted. Og man for­moder, at han sim­pelt­hen er gle­det og fal­det 40 me­ter ned og er død på ste­det. «

’ Det er ba­re så tragisk’

Pi­er­re Hou­dets fa­mi­lie hjem­me i Dan­mark fik be­sked om tra­ge­di­en søn­dag af­ten. Hans dan­ske mor, fran­ske far, sø­sken­de og kæ­re­ste fløj der­for straks til Schweiz.

» Det er ba­re så tragisk, at Gud ik­ke kun­ne ta­ge et røv­hul i ste­det for. Ik­ke en ung fyr, der hav­de he­le li­vet for­an sig. Men Pi­er­re var trods alt i gang med at la­ve no­get, han godt kun­ne li­de. Jeg er da lyk­ke­lig for, at det ik­ke var en sprit­bi­list. Men for os er det sta­dig helt uvir­ke­ligt, at det kun­ne ske, « si­ger Sus­si Hou­det.

Si­den fa­mi­li­en kom til­ba­ge til Dan­mark, har de væ­ret i gang med at for­be­re­de Pi­er­re Hou­dets be­gra­vel­se.

» Det er det sid­ste, man fo­re­stil­ler sig. At man skal be­gra­ve si­ne børn. Han var en ung mand, der hav­de he­le li­vet for­an sig, « si­ger Sus­si Hou­det.

Si­den fa­mi­li­en fik at vi­de, at Pi­er­re Hou­det hav­de mi­stet li­vet, er det strøm­met ind med hils­ner fra hans ven­ner.

Bå­de fra Dan­mark, USA, Ca­na­da og hvor han el­lers har rejst.

TORS­DAG 14. MAJ 2015

» Han var en me­get el­ske­lig og so­ci­al per­son. Han var så­dan en viking med rødt hår og skæg, så han var én, man be­mær­ke­de. Bå­de på grund af sit rø­de hår, men og­så for­di han var me­get li­ge­frem, « si­ger Sus­si Hou­det og til­fø­jer:

Af­holdt

» Men jeg er og­så mo­de­ren, så det kan jeg nemt nok si­ge. Men det er me­get rart her bag­ef­ter at vi­de, hvor af­holdt han har væ­ret, for­di folk har skre­vet så man­ge hils­ner til os. Det trø­ster me­get. «

Pi­er­re Ber­nard Broe Hou­det skal be­gra­ves fre­dag 15. maj fra Hel­lerup­lund Kir­ke. Da fa­mi­li­en var der­u­de for at se hans grav­sted, løb et egern over det.

» Vi har væ­ret lidt vre­de på det egern, der fik ham til at gå ned ad den skrå­ning. Men på sam­me tid er det og­så så ty­pisk ham at gø­re det, « si­ger Sus­si Hou­det og slut­ter:

» Så da vi så det egern lø­be hen over grav­ste­det, tænk­te vi: ’ Okay, så er det må­ske så­dan, det skal væ­re. «

25- åri­ge Pi­er­re Ber­nard Broe Hou­det var en ivrig ama­tør­fo­to­graf. I sin iver ef­ter at ta­ge det ’ go­de’ bil­le­de af et egern gled han i no­get vå­dt græs og styr­te­de 40 m ned i en kløft. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.