RTE­DE I DØ­DEN ’’ Opret ter le­gat i Pi­er­res navn

BT - - NYHEDER - Maria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

LE­GAT

TORS­DAG 14. MAJ 2015

Her ske­te ulyk­ken Det er ba­re så tragisk, at Gud ik­ke kun­ne ta­ge et røv­hul i ste­det for. Ik­ke en ung fyr, der hav­de he­le li­vet for­an sig. Men Pi­er­re var trods alt i gang med at la­ve no­get, han godt kun­ne li­de. Jeg er da lyk­ke­lig for, at det ik­ke var en sprit­bi­list. Men for os er det sta­dig helt uvir­ke­ligt

I halvan­det år nå­e­de 25- åri­ge Pi­er­re Hou­det fra Hel­lerup at væ­re elev på den pre­sti­ge­fyld­te ho­telsko­le Eco­le hôte­lière de Laus­an­ne i Schweiz. Nu har fa­mi­li­en sam­men med sko­len op­ret­tet et min­de­le­gat til ære for ham.

» Vi sy­nes, Pi­er­re nå­e­de rig­tig man­ge ting i sit liv, og det vil vi og­så ger­ne prø­ve at ære. Det er der­for, vi sam­men med sko­len har la­vet det her le­gat, så han ik­ke ba­re for­går i glem­s­len, « si­ger Pi­er­re Hou­dets mor, Sus­si Hou­det.

Ud­over at væ­re op­ta­get på ho­telsko­len var Pi­er­re Hou­det og­så med­lem af con­ci­er­ge- fore­nin­gen De Gyld­ne Nøg­ler, hvil­ket han var me­get stolt af.

Vej­en til sko­len hav­de dog ik­ke væ­ret nem. Han var Team Dan­mark- elev og svøm­mer, og han fi k ’ nok jor­dens dår­lig­ste stu­den­terek­sa­men’, for­di ’ det ik­ke kun­ne ra­ge ham min­dre’.

Da han kom hjem til Hel­lerup ef­ter et år i Pa­ris, en slags dan­nel­ses­rej­se, fo­re­slog en ven ham at sø­ge ar­bej­de på et ho­tel.

Den sto­re drøm

Pi­er­re Hou­det ud­dan­ne­de sig der­for til re­cep­tio­nist. Og der­fra blev der sat gang i am­bi­tio­ner­ne.

Hans sto­re drøm var at bli­ve ho­tel­di­rek­tør. Men så­dan blev det ik­ke.

I ste­det for blom­ster til be­gra­vel­sen øn­sker fa­mi­li­en der­for, at man do­ne­rer til le­ga­tet, der kan kom­me an­dre fo­to­in­ter­es­se­de ele­ver på Eco­le hôte­lière de Laus­an­ne til gavn.

Pen­ge­ne kan over­fø­res til kon­tonr.: 0691 og reg. nr.: 0003097862.

St. Mo­ritz

Sus­si Hou­det, mor til den dræb­te Pi­er­re Hou­det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.