BIL- GI­GAN­TER

BT - - NYHEDER - Mads Kor­sa­ger Nielsen mkn@ bt. dk 2005) 2005) Ya­ris ( Novem­ber 2005- de­cem­ber 2005)

SIK­KER­HED

Vent ik­ke, men kon­takt straks dit nær­me­ste værk­sted. Så­dan ly­der rå­det fra bi­li­ster­nes for­e­ning FDM til de knap 24.000 dan­ske Toy­o­ta- og Nis­san- eje­re, hvis bi­ler bli­ver til­ba­ge­kaldt på grund af en mu­lig fejl i vog­nens air­bags.

De tu­sind­vis af asi­a­ti­ske bi­ler, der al­le er mel­lem 8 og 12 år gam­le, har pro­ble­mer med air­bag­gen. Den liv­red­den­de luft pu­de ri­si­ke­rer at bli­ve ud­løst med for lidt kraft el­ler at de­to­ne­re på en for­kert må­de.

» Pro­ble­met er så al­vor­ligt, at man skal re­a­ge­re på det, hvis man får en hen­ven­del­se om det fra sin bi­lim­por­tør. Men på den an­den si­de skal man ik­ke væ­re så be­kym­ret, at man ik­ke tør kø­re i sin bil, « si­ger Sø­ren W. Ras­mus­sen, bil­tek­nisk re­dak­tør på FDMs blad Mo­tor.

På ver­dens­plan til­ba­ge­kal­der Nis­san og Toy­o­ta 6,5 mil­li­o­ner bi­ler. I Dan­mark er der ta­le om 21.000 Toy­o­ta­er, mens Nis­san Dan­mark op­ly­ser, at der vil bli­ve til­ba­ge­kaldt 2.688 bi­ler.

Air­bags fra Ta­ka­ta

Tid­li­ge­re har fl ere bilmærker haft pro­ble­mer med air­bags fra pro­du­cen­ten Ta­ka­ta. Mil­li­o­ner af bi­ler ver­den over er ble­vet til­ba­ge­kaldt på grund af fejl, der ind­til vi­de­re har ko­stet fem men­ne­sker li­vet. Iføl­ge Toy­o­ta er der og­så i det­te til­fæl­de ta­le om Ta­ka­ta- air­bags.

» Vi får lø­ben­de in­for­ma­tio­ner fra fa­brik­ken, men vi mang­ler end­nu det helt præ­ci­se svar på, hvor­dan det­te skal ses i sam­men­hæng med de an­dre til­ba­ge­kal­del­ser, « si­ger René Mourit­sen, kun­de­ser­vi­ce­chef hos Toy­o­ta.

Han for­kla­rer, at pro­ble­met helt en­kelt skyl­des fugt i air­bag­gens ud­lø­ser­me­ka­nis­me.

» Hvis der er trængt fugt ind, så ri­si­ke­rer air­bag­gen at bli­ve lang­som­me­re, sprin­ger må­ske kun med halv kraft el­ler på en helt tred­je må­de – det ved vi dog ik­ke no­get om. Den fun­ge­rer plud­se­lig ik­ke, som den var til­tænkt, « ly­der det fra Toy­o­ta i Dan­mark.

Nis­san Dan­mark til­ba­ge­kal­der næ­sten 3.000 bi­ler, der er op til 11 år gam­le. Her for­kla­rer man, at bil­e­jer­ne ro­ligt kan be­nyt­te de­res bi­ler, ind­til den er ble­vet kon­trol­le­ret.

Eks­plo­de­rer ik­ke af sig selv

» Man skal ik­ke væ­re ban­ge for, at den plud­se­lig eks­plo­de­rer, mens man kø­rer af sted. Det sker ik­ke. Vi har ik­ke op­le­vet til­fæl­de af ulyk­ker i Eu­ro­pa, « si­ger Ann Strø­by, PR Ma­na­ger for Nis­san Dan­mark.

Via Cen­tral­re­gi­stret for Mo­tor­kø­re­tø­jer får al­le bil­e­je­re et brev, hvis de­res kø­re­tøj er ramt af pro­ble­met. Via Toy­o­tas hjem­mesi­de kan man og­så sø­ge på sin bils stelnum­mer og se, om den er i ri­si­kozo­nen.

René Mourit­sen fra Toy­o­ta for­tæl­ler, at bre­ve­ne til bil­e­jer­ne bli­ver sendt ud, så snart bil­fa­bri­kan­ten har få­et styr på, hvor­dan de be­rør­te air­bags skal kon­trol­le­res og re­pa­re­res.

Iføl­ge De Dan­ske Bi­lim­por­tø­rer er Toy­o­ta det mær­ke, der er tred­je­fl est per­son­bi­ler af i Dan­mark. He­le 210.326 kør­te der af dem på de dan­ske ve­je ved års­skift et. Der er i alt 2,3 mio. bi­ler i Dan­mark.

Toy­o­ta

Toy­o­ta

Toy­o­ta

Toy­o­ta

Toy­o­ta

Toy­o­ta

Rav ( Juli 2003- ok­to­ber

TORS­DAG 14. MAJ 2015

Aven­sis Sport­svan ( Marts 2003- juli 2005)

Cor­ol­la ( Maj 2002- novem­ber 2003)

Ya­ris ( Novem­ber 2003- marts 2007)

Hil­ux ( Juli 2005- de­cem­ber Bil­gi­gan­ter­ne Toy­o­ta og Nis­san til­ba­ge­kal­der en lang ræk­ke bi­ler, der er ud­sty­ret med air­bags fra fir­ma­et Ta­ka­ta. Ar­kiv­fo­tos: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.