Dræbt af sin air­bag

BT - - NYHEDER -

Mads Kor­sa­ger Nielsen

Først tro­e­de po­li­ti­et, at kvin­den var dræbt af kniv­stik i nak­ken. Se­ne­re vi­ste det sig, at det var sprængstum­per fra en si­de- air­bag, der tog li­vet af 51- åri­ge Hi­en Tran i Or­lan­do, USA, sid­ste år. Hun kør­te i en Hon­da Ac­cord med en air­bag fra fa­bri­kan­ten Ta­ka­ta. En air­bag fra sam­me fa­bri­kant som dem, der sid­der i de 23.688 dan­ske Toy­o­ta og Nis­san- bi­ler, der net­op er ble­vet kaldt til ef­ter­syn. Fo­re­lø­big er der dog in­gen sam­men­hæng mel­lem de dø­de­li­ge uden­land­ske til­fæl­de og de fejl, der er ri­si­ko for i dan­ske bi­ler.

» Det ene­ste, jeg kan si­ge, er, at Toy­o­ta er ik­ke vi­den­de om, at det ak­tu­el­le pro­blem med den­ne air­bag har ført til ska­der. Hel­ler ik­ke i Dan­mark ken­der vi til no­gen til­fæl­de. Jeg har læst hi­sto­ri­er­ne om de dø­de­li­ge til­fæl­de, men det er ik­ke no­get, vi ken­der til hos Toy­o­ta, « si­ger Re­ne Mourit­sen, der er Toy­o­tas kun­de­ser­vi­ce­chef.

Pro­ble­met i det hjem­li­ge til­fæl­de er, at der kan træn­ge fugt ind i ud­lø­ser­me­ka­nis­men og på den må­de få sik­ker­heds­tek­nik­ken til at re­a­ge­re for­kert. Sik­ker­heds­pu­den kan en­ten bli­ve ud­løst for sent, for slapt el­ler på en an­den fejl­ag­tig må­de. I de dø­de­li­ge uden­land­ske til­fæl­de slyn­ge­de de de­fek­te air­bags me­talstum­per rundt i ka­bi­nen – med dræ­ben­de re­sul­tat.

Det ske­te så sent som i ja­nu­ar, hvor ame­ri­kan­ske Car­los So­lis strej­fe­de en an­den bil med sin ko­fan­ger. Det ba­na­le uheld ud­lø­ste si­deair­bag­gen, ud­lø­ser­me­ka­nis­men eks­plo­de­re­de og slyn­ge­de me­talstum­per ind i nak­ken på fa­mi­lie­fa­de­ren, der dø­de af si­ne kvæ­stel­ser. Det skri­ver ame­ri­kan­ske Au­to­news. com. Ulyk­kes­bi­len var tid­li­ge­re ble­vet kaldt til net­op air­bag- ef­ter­syn hos Hon­da, men eje­ren fik al­drig be­sked.

Har ko­stet fem li­vet

Iføl­ge de ame­ri­kan­ske me­di­er har de ja­pan­ske Ta­ka­ta- air­bags fo­re­lø­big ko­stet fem men­ne­sker li­vet. Fi­re i USA og en i Ma­lay­sia. Iføl­ge Toy­o­ta i Dan­mark er der dog ik­ke ta­le om den sam­me fejl, som ri­si­ke­rer at ram­me i de dan­ske bi­ler, selv om air­bag­gen er fra sam­me fa­bri­kant. Car­los So­lis kør­te i en Hon­da Ac­cord fra 2002.

Ons­dag med­del­te Toy­o­ta og Nis­san, at 23.688 bi­ler i Dan­mark skal ef­ter­ses for fejl i air­bag­gen. På ver­dens­plan skal me­re end seks mil­li­o­ner bi­ler ses ef­ter i den­ne om­gang. Det er blot det se­ne­ste ka­pi­tel i en lang og dyr for­tæl­ling om de be­ryg­te­de Ta­ka­ta- air­bags, der sid­der i en lang ræk­ke bi­ler, blandt an­det og­så BMW. I alt er me­re end 24 mil­li­o­ner bi­ler ble­vet ef­ter­set, skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

I 2013 og 2014 måt­te Toy­o­ta og­så ind­kal­de bi­ler ef­ter pro­ble­mer med air­bags. Bil­fa­bri­kan­ten er net­op nu ved at un­der­sø­ge, om der er ta­le om den sam­me pro­blem­stil­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.