PET- chef får aben

Mette Fre­de­rik­sen pla­ce­rer an­sva­ret for fej­l­in­for­ma­tion hos PET

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

TER­ROR- SA­GEN

Ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen ( S) kom un­der Fol­ke­tin­gets spør­ge­tid i går uhyg­ge­lig tæt på at pla­ce­re an­sva­ret for, at re­ge­rin­gen er kom­met med en for­kert ter­r­or­for­kla­ring.

Uden at næv­ne den PET- chef ved navn, der i sid­ste uge blev over­flyt­tet til an­det ar­bej­de, sva­re­de Mette Fre­de­rik­sen på et spørgs­mål fra Kar­sten Lauritzen ( V), at det var un- der bri­e­fin­ger i re­ge­rin­gens sik­ker­heds­ud­valg, hvor PET- che­fen alt­så delt­og, at PET gav re­ge­rin­gen det ind­tryk, at sik­ker­he­den om­kring sy­na­go­gen i Krystal­ga­de kom på plads straks ef­ter det før­ste at­ten­tat mod Kr­udt­tøn­den lør­dag ef­ter­mid­dag.

Ik­ke be­vidst mi­s­in­for­ma­tion

Mette Fre­de­rik­sen un­der­stre­ge­de dog, at hun ik­ke har no­gen grund til at tro, at PET be­vidst har øn­sket at mi­s­in­for­me­re.

Ef­ter spør­ge­ti­den blev hun af en ræk­ke me­di­er bedt om at ud­dy­be sit svar.

Du sva­rer sta­dig ik­ke på, hvem der har bi­bragt jer det for­ker­te bil­le­de?

» Det er ik­ke rig­tigt, at der ik­ke er sva­ret på det spørgs­mål. Det har jeg gjort. Vi får vo­res bri­e­fin­ger fra PET, « si­ger Mette Fre­de­rik­sen og til­fø­jer, at hun ik­ke vil del­ta­ge i det ’ po­li­ti­ske hyle­kor’, der ef­ter hen­des op­fat­tel­se kun er op­ta­get af at fin­de fejl hos po­li­ti­et.

» Der blev ud­ført et godt styk­ke po­li­ti­ar­bej­de. Det lyk­ke­des at fin­de gerningsmanden og få ham uska­de­lig­gjort på et halvt døgn. Det skyl­des godt ef­ter­forsk­nings­ar­bej­de. Der blev og­så be­gå­et fejl, og dem skal vi bli­ve klo­ge­re af. «

Hvor­dan har du re­a­ge­ret over­for PET på den fejl?

» Den tids­linje, der frem­går af eva- lu­e­rin­gen, stem­mer ik­ke overens med det bil­le­de, vi fik som re­ge­ring. Men det har jeg al­le­re­de sagt. «

Af­ta­len… ik­ke me­re at til­fø­je

Er det grun­den til, at han er over­flyt­tet til an­det ar­bej­de?

» Der er ind­gå­et en af­ta­le mel­lem rigs­po­li­ti­che­fen, Jens Mad­sen og de­par­te­ments­che­fen om, at Jens Mad­sen til­træ­der nye op­ga­ver, og jeg har ik­ke me­re at til­fø­je til den sag. «

Du har sagt, at du ik­ke hav­de no­get med det at gø­re. Kom det som et chok for dig?

» Jeg har al­le­re­de sva­ret og har ik­ke yder­li­ge­re at til­fø­je. «

Du skel­ner me­get kraf­tigt mel­lem at ta­le om mi­s­in­for­ma­tion og det, at vi får bi­bragt et fejl­ag­tigt bil­le­de. Er det for­di I skul­le rej­se en tje­ne­ste­mands­sag, hvis der var ta­le om mi­s­in­for­ma­tion?

» Nej, det er for­di, jeg ik­ke tror, at no­gen i PET øn­sker at bi­brin­ge an­det end det sand­fær­di­ge bil­le­de. Der­for vil jeg hel­ler ik­ke læg­ge op til, at der skul­le væ­re no­get stort i den­ne sag. Vi er ble­vet bi­bragt et an­det bil­le­de end det, der frem­går af eva­lu­e­rin­gen, og det me­ner jeg ik­ke er mi­s­in­for­ma­tion, « si­ger Mette Fre­de­rik­sen.

Mette Fre­de­rik­sen skal i næ­ste uge i sam­råd i Fol­ke­tin­gets Rets­ud­valg om sa­gen.

Ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen for­kla­re­de i går i Fol­ke­tin­gets spør­ge­tid, at det var PET, der un­der bri­e­fin­ger i re­ge­rin­gens sik­ker­heds­ud­valg bi­brag­te det for­ker­te bil­le­de af be­vogt­nin­gen af den jø­di­ske sy­na­go­ge. Tæt­te­re kom­mer man fo­re­lø­big ik­ke PET- chef Jens Mad­sens de­tro­ni­se­ring. Fo­tos:

Nils Meilvang og Mads Nis­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.