It- fejl gi­ver ka­rak­ter- ka­os

9. klas­ses- ele­ver kan kom­me til ny ek­sa­men i læs­ning og dik­tat

BT - - NYHEDER - Lyk­ke Wi­borg Christensen wib@ bt. dk

KO­DE­FEJL

16.500 9. klas­ses- ele­ver var i går til ek­sa­men i en­ten geo­gra­fi el­ler bi­o­lo­gi. Ek­sa­me­ner­ne skul­le væ­re fo­re­gå­et på com­pu­ter, men på grund af en ko­de­fejl i det di­gi­ta­le ek­sa­mens­sy­stem har sko­ler­ne væ­ret nødt til at fin­de pa­pir og bly­an­ter frem.

De to ek­sa­mi­ner er en slags mul­tip­le choi­ce- test. Men en fejl i it- sy­ste­met be­ty­der, at ele­ver­nes svar på un­der­spørgs­mål i en ka­te­go­ri ik­ke bli­ver gemt, hvis ele­ven ik­ke hu­sker el­ler når at tryk­ke ’ gem’ el­ler ’ af­slut’, in­den prø­ve­ti­den ud­lø­ber.

Fejl­en blev op­da­get un­der en di­gi­tal ek­sa­men i dansk læs­ning og dik­tat i sid­ste uge. Al­le godt 68.000 9. klas­sese­le­ver lan­det rundt skul­le til den­ne ek­sa­men, men 13.600 ele­ver gen­nem­før­te som et for­søg ek­sa­men di­gi­talt.

Dis­se ele­ver bli­ver til­budt re­ek­sa­men i næ­ste uge. Re­ek­sa­men er fri­vil­lig, og den vil fo­re­gå på pa­pir. Det er på for­hånd be­slut­tet, at ele­ver­ne ved re­ek­sa­men ik­ke kan få en la­ve­re ka­rak­ter end den de op­nå­e­de ved den di­gi­ta­le ek­sa­men.

Æn­drer po­int- sy­ste­met

Og­så den di­gi­ta­le prø­ve i ma­te­ma­ti­ske fær­dig­he­der har væ­ret ramt af fejl­en i it­sy­ste­met. Men på grund af prø­vens op­byg­ning er kon­se­kven­ser­ne ved den­ne prø­ve langt min­dre.

Der­for har man i Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­ets Kon­tor for Prø­ver, Ek­sa­men og Test vur­de­ret, at man rent ad­mi- ni­stra­tivt kan rå­de bod på fejl­en, så in­gen ele­ver får en la­ve­re ka­rak­ter, end de el­lers vil­le ha­ve få­et.

» Vi har æn­dret po­int­sy­ste­met en anel­se, så vi er sik­re på, at in­gen går en ka­rak­ter ned på grund af it- fejl­en, « si­ger kon­tor­chef Ras­mus Vang­gaard fra Kon­tor for Prø­ver, Ek­sa­men og Test.

Ele­ver­ne skal mindst ha­ve ka­rak­te­ren 2 i dansk og ma­te­ma­tik for at kun­ne kom­me ind på en er­hverv­s­ud­dan­nel­se, og der­for er det ek­stremt vig­tigt, at in­gen ube­ret­ti­get får en ka­rak­ter la­ve­re end 2.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.