USA lø­ber tør for internet

Så me­get ud­styr skal nu bru­ge net ad­gang, at til som­mer ik­ke kan kla­re me­re

BT - - NYHEDER - Thomas Bre­in­strup tho@ ber­ling­s­ke. dk

TORS­DAG 14. MAJ 2015

UD­SOLGT

USA står til som­mer med sam­me pro­blem, som Eu­ro­pa op­le­ve­de for tre år si­den: Lan­det lø­ber tør for in­ter­ne­tadres­ser.

Det er mæng­den af dim­ser og din­geno­ter, som al­le skal bru­ge en in­ter­net­for­bin­del­se, som be­ty­der, at der ik­ke vil væ­re nok af de så­kald­te IP- adres­ser - en slags cpr- num­mer el­ler ’ te­le­fon­num­mer’ på net­tet for hver til­koblet en­hed - til rå­dig­hed. Hver ene­ste til­koblet en­hed skal ha­ve sin egen, unik­ke adres­se, som re­elt blot er en ræk­ke tal, så den vir­ker en­ty­digt på net­tet, og så f. eks. de op­lys­nin­ger, som man sø­ger på net­tet, sen­des til den rig­ti­ge te­le­fon el­ler com­pu­ter... el­ler kø­le­skab el­ler bil. Det­te num- mer­sy­stem er alt­af­gø­ren­de for, at in­ter­net­tet over­ho­ve­det fun­ge­rer. En­hver net­adres­se som f. eks. www. bu­si­ness. dk er i vir­ke­lig­he­den kun op­fun­det for at gø­re det let­te­re for men­ne­sker at hu­ske, hvor de skal fin­de den. I bag­grun­den over­sæt­ter com­pu­ter­ne bog­sta­ver­ne til tal­ræk­ken og der­med til den IP- adres­se, som hu­ser ar­tik­ler­ne på www. bu­si­ness. dk.

Eu­ro­pa løb tør i 2012

I 2011 løb Asi­en tør, mens Eu­ro­pa op­le­ve­de pro­ble­met i 2012.

Pro­ble­met skyl­des, at den net­adres­se­stan­dard, som man si­den 1981 har brugt, og som hed­der IPv4 ( for IP- ver­sion 4), er de­sig­net til at skul­le kun­ne hånd­te­re rig­tigt man­ge IP- adres­ser, 4,3 mil­li­ar­der si­de­lø­ben­de net­for­bin­del­ser. Men i de se­ne­ste år er der sket en eks­plo­sion i mæng­den af ud­styr, der kob­les til net­tet, og der­med er der al­li­ge­vel ik­ke IP- adres­ser nok.

Dyr løs­ning

Løs­nin­gen er så at skif­te til den nye IPv6- stan­dard ( ver­sion 6), der har 340 sek­til­li­o­ner ( med 36 nul­ler) adres­ser til rå­dig­hed. IPv6- tek­nik­ken kan dog ik­ke bru­ges af æl­dre com­pu­te­re og kræ­ver selvsagt en stør­re omstil­ling in­de i bag­lo­ka­ler­ne og in­ve­ste­ring i nyt ud­styr, så net­tra­fik­ken fort­sat gli­der smer­te­frit. Ana­ly­se­hu­set Gart­ner, som føl­ger tek­no­lo­gi­mar­ke­der­ne tæt, an­slår, at om­stil­lin­gen ko­ster om­kring syv pro­cent af et ty­pisk sel­skabs år­li­ge it- bud­get.

Iføl­ge den ame­ri­kan­ske fi­nansa­vis Wall Stre­et Jour­nal har sto­re it- sel­ska­ber som Sa­les­for­ce. com, Ama­zon og Mi­cro­soft in­ve­ste­ret man­ge mil­li­o­ner kro­ner i at kø­be ek­stra adres­ser op, nog­le af dem gen­nem op­køb af an­dre sel­ska­ber, så de ik­ke lø­ber tør. Fa­ce­book har li­ge nu flyt­tet 90 pro­cent af sin net­tra­fik fra IPv4 til IPv6 for at und­gå tra­fikprop­per­ne.

Kun om­kring 3,4 mil­li­o­ner IP- adres­ser er li­ge nu le­di­ge i USA, op­ly­ser Ame­ri­can Re­gi­s­try for Internet Num­bers, som be­sty­rer de om­kring 1,3 mil­li­ard IP- adres­ser, som Nor­da­me­ri­ka har til rå­dig­hed, og som sva­rer til godt 30 pro­cent af den glo­ba­le mæng­de.

Der er plads­man­gel de ste­der, som skal til­de­le alt mu­ligt for­skel­ligt ud­styr en unik IP- adres­se, så det kan kom­me på net­tet. Ar­kiv­fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.