Slå til – mens 2,5 pro­cent

Ren­ten er ste­get fra sit hi­sto­ri­ske lav­punkt, men der er sta­dig pen

BT - - PRIVATØKONOMI - Lars Lin­de­vall Han­sen larh@ bt. dk No­te: No­te: No­te: No­te: GRA­FIK

RENTECHOK

Der var bog­sta­ve­ligt talt pa­nik før luk­ke­tid, da ren­ten tog en uven­tet drej­ning og steg li­ge på det tids­punkt, hvor tu­sind­vis af dan­ske bo­li­ge­je­re var i færd med at kon­ver­te­re lån in­den op­si­gel­ses­fri­sten i slut­nin­gen af april.

Og i lø­bet af de se­ne­ste da­ge har den fort­sat sin kur­ve opad.

Det be­ty­der, at de fle­ste re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter nu fra­rå­der bo­li­ge­je­re at op­ta­ge det fast­for­ren­te­de lån på 2 pro­cent, der på re­kord­tid har ta­get et ge­val­digt kurs­dyk til un­der 92. Det gi­ver et kurstab på over 80.000 kro­ner ved et lån på en mil­li­on kro­ner.

Ren­te­fe­sten er dog ik­ke helt slut end­nu. Dan­ske­re med lån på 4 pro­cent el­ler der­over kan sta­dig op­nå en stor kon­ver­te­rings- ge­vinst ved en om­læg­ning, vi­ser nye be­reg­nin­ger, som Nykre­dit har fo­re­ta­get for BT.

Stort po­ten­ti­a­le

Dan­ske­re, der ek­sem­pel­vis har et fast­for­ren­tet re­al­kre­dit­lån på 4 pro­cent, kan så­le­des spa­re over 100.000 kro­ner i den sam­le­de net­toy­del­se i lø­bet af lå­nets lø­be­tid ved at om­læg­ge til 2,5 pro­cent- lå­net.

Og end­nu bed­re ser reg­ne­styk­ket ud for de bo­li­ge­je­re, der har en ren­te på 5 pro­cent. Her er bes­pa­rel­sen i hus­hold­nings­bud­get­tet på over 200.000 kro­ner.

» Selv om ren­ten er ste­get si­den det ab­so­lut­te lav­punkt, så er lø­bet ik­ke kørt. Der kan sta­dig væ­re rig­tig man­ge pen­ge at spa­re for bo­li­ge­je­re, som over­ve­jer at kon­ver­te­re. Vi ved ik­ke, hvor­dan ren­ten vil ud­vik­le sig, men vi har få­et be­vist her de se­ne­ste uger, at det kan gå me­get stærkt, når ren­ten sti­ger, « si­ger Jo­han JuulJen­sen, der er for­bru­ge­rø­ko­nom hos Nykre­dit.

Tal­le­ne vi­ser des­u­den, at der ale­ne hos Nykre­dit står om­kring 70 mil­li­ar­der kro­ner i 3,5 pro­cent- lån, 45- 50 mil­li­ar­der kro­ner i 4 pro­cent- lån og 15- 20 mil­li­ar­der kro­ner i 5 pro­cent­lån.

Og­så re­le­vant for flek­slå­ne­re

Hans Pe­ter Christensen, der er pri­va­tø­ko­no­misk rå­d­gi­ver, er enig i, at man­ge dan­ske­re fort­sat kan sco­re en ge­vinst ved at kon­ver­te­re. Og han på­pe­ger, at bo­li­ge­je­re med ren­te­til­pas­ning­s­lån og­så bør over­ve­je, om det er nu, de skal slå til, mens ren­ten sta­dig er på et lavt ni­veau.

» Selv om vi li­ge hav­de væn­net os til 2,0 pro­cent i ren­te, så skal man hu­ske på, at det nu­væ­ren­de ni­veau er det hal­ve af, hvad det var for ba­re 5- 6 år si­den. Det kan sta­dig gi­ve me­ning at kon­ver­te­re for bo­li­ge­je­re, som har en høj ren­te, el­ler for folk, som over­ve­jer at gå fra va­ri­a­bel til fast ren­te, « si­ger Hans Pe­ter Christensen fra uvil­di­ge. dk.

Han an­be­fa­ler bo­li­ge­je­re at ind­hen­te fle­re for­skel­li­ge til­bud, for der kan væ­re for­skel på om­kost­nin­ger og ge­by­rer hos de for­skel­li­ge re­al­kre­dit­sel­ska­ber.

Der­u­d­over er det vig­tigt, at bo­li­gens se­ne­ste vur­de­ring af­spej­ler den ak­tu­el­le vær­di. Hvis dit hus er ble­vet me­re værd, kan du ty­pisk få en la­ve­re bi­drags­sats, for­di re­al­kre­dit­sel­ska­bet lø­ber en min­dre ri­si­ko.

» Der er ik­ke et lån, der pas­ser til al­le, så det er en god idé at få fo­re­ta­get en kon­kret be­reg­ning på dit lån. Så kan du se, hvad der ta­ler for og imod en om­læg­ning, og du kan få et over­blik over, hvad du har af mu­lig­he­der, « si­ger Jo­han Juul- Jensen.

TORS­DAG 14. MAJ 2015

Rest­lø­be­ti­der­ne er på 28 år ( 3,5%), 27 år ( 4%) og 25 år ( 5%). Kur­sen på 2,5 pro­cents lån er sat til 95,65. Ydel­ser­ne er ef­ter skat på 29,6 pro­cent.

Rest­lø­be­ti­der­ne er på 28 år ( 3,5%), 27 år ( 4%) og 25 år ( 5%). Kur­sen på 2,5 pro­cents lån er sat til 95,65. Ydel­ser­ne er ef­ter skat på 29,6 pro­cent.

Be­reg­ning ta­ger ud­gangs­punkt i et lån op­sagt pr. 13. maj, og der be­ta­les mel­lem­ren­ter frem til ok­to­ber- ter­mi­nen. Skat på 29,6 pro­cent.

Kil­de: Nykre­dit

Rest­lø­be­ti­der­ne er på 28 år ( 3,5%), 27 år ( 4%) og 25 år ( 5%). Kur­sen på 2,5 pro­cents lån er sat til 95,65. Ydel­ser­ne er ef­ter skat på 29,6 pro­cent.

Fra 3,5 pro­cent Fra 4 pro­cent Fra 5 pro­cent Fra 3,5 pro­cent Fra 4 pro­cent Fra 5 pro­cent Fra 3,5 pro­cent Fra 4 pro­cent Fra 5 pro­cent Fra 3,5 pro­cent Fra 4 pro­cent Fra 5 pro­cent 4,03 2,69 1,76 4.170 4.428 4.980 1.770 1.736 1.704 1.496.411 1.544.582 1.628.025 2 138 417 458 612 912 41.131 101.784 209.946

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.