Hvor­når kan det bedst be­ta­le sig at om­læg­ge?

BT - - PRIVATØKONOMI -

Ren­te­for­skel

Jo stør­re ren­te­for­skel, des bed­re. Man­ge eks­per­ter an­be­fa­ler som ho­ved­re­gel, at man skal gå mindst 2 pro­cent ned i ren­te, før det kan be­ta­le sig. De 2 pro­cent­po­int er dog blot vej­le­den­de, da min­dre i nog­le til­fæl­de og­så kan gø­re det. Her er det vig­tigt at få en sam­let vur­de­ring af lå­net, da ek­sem­pel­vis lå­nets lø­be­tid og stør­rel­se i den­ne sam­men­hæng og­så har en be­tyd­ning for, om det kan sva­re sig at kon­ver­te­re.

Lå­nets stør­rel­se

En hyp­pigt an­vendt tom­mel­finger­re­gel si­ger, at lå­nets stør­rel­se helst skal væ­re me­re end 250.000 kro­ner, for el­lers gør de fa­ste om­kost­nin­ger et for stort ind­hug i ge­vin­sten. Igen bør du kig­ge på den sam­le­de be­reg­ning af lå­neom­læg­nin­gen, før du træf­fer en be­slut­ning. Re­al­kre­dit­sel­ska­bet kan la­ve en så­kaldt kon­se­kvens­be­reg­ning for dig.

Rest­lø­be­tid

Jo læn­ge­re rest­lø­be­tid, des me­re kan du få ud af en om­læg­ning. Ren­te­be­spa­rel­sen vil i man­ge til­fæl­de væ­re be­ske­den, hvis der kun går 5- 10 år, før lå­net er be­talt ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.