’ Thomas Tog’ hæn­ges ud som ond­s­in­det

BT - - NYHEDER - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk

KRI­TIK

Man­ge dan­ske børn el­sker teg­ne­fil­men om ’ Thomas Tog’. Men har det le­ven­de tog i vir­ke­lig­he­den dår­lig ind­fly­del­se på de mind­ste?

Tirs­dag var det 70 år si­den, at børn før­ste gang kun­ne stif­te be­kendt­skab med ’ Thomas Tog’. Men det po­pu­læ­re tog er lø­bet ind i hård kri­tik fra for­æl­dre, der me­ner, at teg­ne­fil­men er et dår­ligt ek­sem­pel.

Det skri­ver bri­ti­ske The Te­le­graph.

’ Thomas Tog’ er en bri­tisk teg­ne­film om det le­ven­de dam­ploko­mo­tiv Thomas, ’ Se­ri­en in­de­hol­der en mas­se der sam­men med ven­ner­ne ulæk­ker kon­kur­ren­ce melPer­cy og To­by kæm­per for lem to­ge­ne i teg­ne­fil­men. at kø­re or­dent­ligt, så de kan Thomas og hans ven­ner slæk­hol­de den stren­ge kon­trol­ker på de­res an­svar som tog chef glad. for at kon­kur­re­re el­ler vi­se sig.’Se­ri­en er en in­ter­na­tio­nal mil­li­ard­for­ret­ning, da der En an­den bru­ger me­ner, at sæl­ges mer­chan­di­se og dvd’er ’ Thomas Tog’ er et ek­sem­pel med det ly­se­blå tog over he­le på dår­lig op­før­sel og næv­ner klo­den. ja­lou­si og ’ god gam­mel­dags

Men i fle­re an­mel­del­ser på ond­s­in­det­hed’ som fle­re den ame­ri­kan­ske or­ga­ni­satvivls­om­me ken­de­tegn ved tion Com­mon Sen­se Me­di­as teg­ne­fil­men. webs­i­de le­ve­rer fle­re for­æl­dre Det stop­per dog ik­ke her. en harm­dir­ren­de kri­tik af se­ri­en for at væ­re ne­ga­tiv og et ’ dår­ligt ek­sem­pel’. Or­ga­ni­sa­tio­nen hjæl­per for­æl­dre i USA med at få de­res børn til at få et sundt for­hold til me­di­er.

’ Thomas er en dår­lig rol­lemo­del,’ si­ger en an­mel­der på si­den og fort­sæt­ter:

’ Ulæk­ker kon­kur­ren­ce’

Bru­ge­re på et bri­tisk for­æl­dre- forum, Mums­net, an­kla­ger ’ Thomas Tog’ for at væ­re køns­diskri­mi­ne­ren­de. Her frem­hæ­ver bru­ge­ren wo­keupwit­has­mi­le en epi­so­de, hvor et kvin­de­ligt tog af­spo­res, for­di det ik­ke har ord­net sit va­ske­tøj i ti­de.

’ Thomas Tog’ og hans ven­ner bli­ver dog ta­get i for­svar af en bri­tisk psy­ko­log, Aric Sig­man, der me­ner, at in­gen er fuld­kom­men:

» In­tet pro­gram kom­mer no­gen­sin­de til at væ­re 100 pro­cent po­li­tisk kor­rekt. Og hvis det sker, så er der in­gen børn, der vil­le ha­ve lyst til at se på det, « si­ger Arec Sig­man til The Te­le­graph.

’ Thomas Tog’ er et ’ dår­ligt ek­sem­pel’ for bør­ne­ne, me­ner kri­ti­ke­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.