’ Jeg får bo­tox’

I TV3- pro­gram­met ’ Frontalt’ får Bri­an Sandberg sprøjtet bo­tox ind i pan­den

BT - - NYHEDER - Jesper V. Lar­sen jvl@ bt. dk

RO­CK­ER- STIL

Bo­tox og an­dre kos­me­ti­ske ind­greb er ud­bredt i ro­ck­er­mil­jø­et. Det for­tæl­ler eks­ro­ck­e­ren Bri­an Sandberg, der selv har få­et bå­de bo­tox og kos­me­tisk kirur­gi.

I fem­te af­snit af TV3- pro­gram­met ’ Frontalt’ be­sø­ger Bri­an Sandberg skøn­heds­kli­nik­ken Qu­ra på Fre­de­riks­berg. Et hav af kend­te dan­ske­re har gen­nem ti­den få­et ret­tet ma­sken til på Qu­ra, der ejes af bo­tox­kon­gen Kim Novaa. For rul­len­de ka­me­ra sprøjter Kim Novaa en hel ka­nyle­fuld bo­tox ind i pan­den på Guc­ci- ro­ck­e­ren.

» Det er jo ube­ha­ge­ligt at få så­dan nog­le nå­le ind i ho­ve­d­et, men jeg sy­nes ik­ke, det er så ube- ha­ge­ligt som at bli­ve ta­to­ve­ret, si­ger han ef­ter ind­gre­bet.

Sand­bergs sam­men­lig­nings­grund­lag er helt på plads. Sto­re de­le af hans krop er helt sor­te af ban­de- ta­to­ve­rin­ger, som han har måt­tet over- ta­to­ve­re ef­ter at væ­re rø­get ud af Hells An­gels i bad stan­ding.

I pro­gram­met rø­ber Bri­an Sandberg, at han si­den 2012 bå­de har mod­ta­get bo­tox­be­hand­ling og kos­me­ti­ske ope­ra­tio­ner. Og han er langt­fra den ene­ste dan­ske ro­ck­er, der væl­ger at læg­ge sig un­der nå­len.

’ Det gør man­ge ro­ck­e­re’

» Det er der rig­tig man­ge ro­ck­e­re, der gør. Jeg står ba­re frem og si­ger det, men det gør rig­tig man­ge, « si­ger Bri­an Sandberg i pro­gram­met.

Ide­en om at mod­ta­ge kos­me­tisk be­hand­ling kom til Guc­ci- ro­ck­e­ren, mens han sad va­re­tægts­fængs­let i den sto­re ro­ck­er­sag. Bri­an Sandberg var sig­tet for at ha­ve be­or­dret to drabs­for­søg og et køl­le­over­fald i Kø­ben­havn.

Smidt ud af HA og Bandidos

» Da jeg lå in­de i fængs­let med ud­sigt til liv­s­tid, så tænk­te jeg, at jeg hav­de nå­et den al­der, hvor jeg skul­le prø­ve de ting, som jeg al­drig hav­de prø­vet. Så tænk­te jeg, at den før­ste or­lov, jeg kom­mer ud på, hvis jeg får en dom, der går jeg ind og la­ver al­le de ting der. For så har jeg i hvert fald gjort det, « for­tæl­ler ro­ck­e­ren.

Trods et vid­neud­sagn fra po­li­tiets kron­vid­ne Martin Fryd Pe­ter­sen, der ud­pe­ge­de Sandberg som man­den, der be­or­dre­de ham til at gå ind og sky­de en kiosk­pas­ser i Skel­bæk­ga­de, gik Bri­an Sandberg fri for de to drabs­for­søg. Kun et en­kelt køl­le­over­fald blev han dømt for.

På grund af sin lan­ge va­ret ægts­fængs­ling i sa­gen blev han til­kendt er­stat­ning på 103.000 kr., og i fem­te af­snit af ’ Frontalt’ føl­ger man Sand­bergs kamp for den er­stat­ning.

Un­der sin va­re­tægts­fængs­ling blev Bri­an Sandberg smidt ud af Hells An­gels. Kort tid ef­ter blev han op­ta­get hos ri­va­ler­ne i Bandidos, men for ny­lig blev han smidt ud af Bandidos i bad stan­ding ef­ter at ha­ve sendt en ræk­ke sjo­f­le sms- be­ske­der til et an­det med­lems eks­ko­ne.

Af­snit­tet med skøn­heds­be­hand­ling bli­ver sendt på TV3 i af­ten.

TORS­DAG 14. MAJ 2015

» Det er jo ube­ha­ge­ligt at få så­dan nog­le nå­le ind i ho­ve­d­et, men jeg sy­nes ik­ke, det er så ube­ha­ge­ligt som at bli­ve ta­to­ve­ret, « si­ger Bri­an Sandberg ef­ter ind­gre­bet.

Fo­to: Tei­tur Jo­nas­son

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.