R blev sørø­ver

BT - - NYHEDER -

røg han di­rek­te til ad­mira­li­tets- dom­sto­len i London. Hvor han – trods ihær­digt ar­bej­de af he­le to for­svar­sad­vo­ka­ter og på­stan­den om, at han kun hav­de gjort, hvad kon­gen hav­de be­myn­di­get ham til – blev fun­det skyl­dig og dømt til dø­den.

23. maj 1701 blev hen­ret­tel­ses- dok­ken i London rig­get til. Re­bet lagt om hal­sen på kap­ta­jn Kidd. Lem­men un­der hans fød­der ud­løst. Og re­bet knæk­ke­de.

An­den gang lyk­ke­des det, hvor­på den 56- åri­ges krop blev dyp­pet i tjæ­re og ud­stil- let langs Them­sen til skræk og ad­var­sel for an­dre pira­ter.

Ar­kæ­o­log fi k skat i ho­ve­d­et

Al­le­re­de sam­me år fi k myten om hans skjul­te sørø­ver­skat­te vind i sej­le­ne. San­gen ’ Cap­tain Kidd’s Fa­rewell to the Seas’ li­ster så­le­des op, at 200 guld­bar­rer og bjer­ge af sølv­mønt­er var en del af kap­ta­j­nens skat.

Så­dan har hi­sto­ri­en få­et næ­ring. År­hund­re­de eft er år­hund­re­de.

Og nu har den ame­ri­kan­ske ma­ri­ne- ar­kæ­o­log eft er si­gen­de fun­det det før­ste be- vis på, at myten holdt stik. Det var ud­for Ma­da­ga­scars kyst, at Bar­ry Cliff ord og hans hold fandt vra­get. De er over­be­vi­ste om, at det er Ad­ven­tu­re Gal­ley, det skib, som kong Wil­li­am den Tred­je fi k frem­stil­let til kap­ta­jn Kidd og hans be­sæt­ning, og som Kidd be­or­dre­de brændt og sæn­ket, in­den han fl yg­te­de fra Ma­da­ga­skar.

» Hver en brik pas­ser ind i pus­le­spil­let, « sag­de Bar­ry Cliff ord til en­gel­ske The Te­le­graph. Det var til­ba­ge i 2000 i for­bin­del­se med en dokumentar for Di­scove­ry Chan- nel. Si­den har han og hans team væ­ret til­ba­ge ved vra­get ad­skil­li­ge gan­ge. Og det var alt­så først for en uges tid si­den, at den 50 kg tun­ge sølv­bar­re nær­mest ram­te ham i ho­ve­d­et.

Cliff ord søg­te eft er kap­ta­jn Kid­ds ka­hyt, fandt et kam­mer af en slags og spot­te­de et styk­ke me­tal og loft et, som dog plud­se­lig kol­lap­se­de. Det fri­gjor­de me­tal­let. Som vi­ste sig at væ­re sølv­bar­ren.

» Jeg er ik­ke en mand, der ple­jer at bli­ve be­gej­stret. Men jeg er vir­ke­lig be­gej­stret, « si­ger Cliff ord til The Te­le­graph. Han me­ner, at sølv­bar­ren blot er top­pen af is­b­jer­get, og at Kap­ta­jn Kid­ds vrag gem­mer på en skat, der kan væ­re man­ge mil­li­o­ner værd.

I sid­ste uge blev den før­ste sølv­bar­re over­rakt til Ma­da­ga­skars præ­si­dent – som nu bevogter den, som var den af guld.

Bil­led­tek­ster:

1)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.