’’

BT - - NYHEDER -

Jeg var på Am­trak­to­get, der li­ge er kørt galt. Jeg er o. k. Hjæl­per an­dre. Bed for de sår­e­de Tid­li­ge­re med­lem af kon­gres­sen Pa­tri­ck Murp­hy på Twit­ter

Jour­na­list Paul Che­ung fra As­so­ci­a­ted Press var hel­dig at væ­re i en af de ba­ge­ste vog­ne i to­get og for­tæl­ler, at det ser slemt ud med de for­re­ste.

» Kort før ulyk­ken gik far­ten af to­get, som om no­gen hav­de truk­ket brem­sen. Plud­se­lig be­gynd­te alt at ryste. Folks ting fl øj rundt, « si­ger Paul Che­ung

Po­li­ti­et har af­spær­ret om­rå­det og be­der folk om at hol­de sig væk fra ulyk­kes­ste­det for ik­ke at gå i vej­en for red­nings­ar­bej­det.

Her ske­te ulyk­ken

Am­trak- to­get var på vej fra Washington til New York, da det blev af­spo­ret li­ge nord for Phila­delp­hia. Ulyk­kes­ste­det er nær sce­nen for USAs hidtil vær­ste togu­lyk­ke i 1943. Her blev 79 men­ne­sker dræbt, da et tog på vej fra Washington til New York kør­te af spo­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.