Af­hø­rer pæ­do­fi

In­ga- myste­ri­et: Tysk po­li­ti har ret­tet sø­ge­ly­set mod en in­sti­tu­tion, hvor sexkrænkere er i be­hand­ling

BT - - NYHEDER - Mi­ke Kalt­oft Jensen mi­ke@ bt. dk

FOR­S­VUN­DET

Det er nu 11 da­ge si­den, at 5- åri­ge In­ga Ge­hri­cke for­svandt som dug for so­len. 11 da­ge, hvor me­re end 1.000 po­li­ti- og red­nings­folk har vendt hver en sten uden at fin­de så me­get som et hår fra den ty­ske pi­ge.

Po­li­ti­et er med an­dre ord på fuld­stæn­dig bar bund i sa­gen om den lil­le pi­ge, der 2. maj var på fa­mi­lie­vi­sit i Wil­helms­hof vest for Ber­lin, hvor­fra hun for­svandt, da hun var ude for at le­ge i sko­ven.

Ef­ter­for­sker­ne har så godt som in­tet at gå ef­ter, og det har nu få­et dem til at be­de om hjælp fra of­fent­lig­he­den i et for­søg på at knæk­ke den el­lers så umu­li­ge ko­de.

Hjem­mesi­den wo- ist- in­ga. de ( Hvor er In­ga) er ons­dag ble­vet op­ret­tet i hå­bet om, at det kan fø­re til nye tip og spor i sa­gen. Sam­ti­dig har po­li­ti­et nu sat sig på 297 in­fo­tav­ler i 19 stør­re by­er for at op­ly­se om In­gas for­svin­den.

Po­li­ti­et kan dog ef­ter­hån­den ude­luk­ke vis­se te­o­ri­er. In­ga for­svandt ik­ke ba­re af sig selv. Hun er ik­ke ba­re fa­ret vild i sko­ven, og hun gem­mer sig ik­ke i et el­ler an­det hus et sted i nær­he­den. Nej – hun er ef­ter al sand­syn­lig­hed ble­vet ud­sat for en for­bry­del­se, er po­li­tiets te­o­ri nu.

Be­hand­lings­sted gran­skes

Op­mærk­som­he­den har bl. a. væ­ret ret­tet mod en in­sti­tu­tion i nær­he­den, hvor døm­te pæ­do­fi­le og an­dre sexkrænkere gen­nem­går be­hand­ling og bor blandt an­dre for­bry­de­re. Ste­det lig­ger blot fi­re ki­lo­me­ter fra det sted, som In­ga

TORS­DAG 14. MAJ 2015 for­modes at væ­re for­s­vun­det fra, og der går en vej di­rek­te fra in­sti­tu­tio­nen til om­rå­det.

Ste­det er dog om­gi­vet af en lang ræk­ke sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger, og for­bry­der­ne kan ik­ke ba­re fær­des frit. Der­for un­der­sø­ger po­li­ti­et nu sam­men med in­sti­tu­tio­nens le­del­se, hvor al­le de ind­sat­te be­fandt sig 2. maj.

Og­så et hjem for fy­sisk og men­talt han­di­cap­pe­de, som var det, In­gas fa­mi­lie be­søg­te den skæb­nesvan­gre we­e­kend, er ble­vet un­der­søgt. Her er po­li­ti­et i gang med at ud­spør­ge samt­li­ge be­bo­e­re, men mel­din­ger­ne går på, at der ik­ke her er no­get, som kan fø­re til opkla­rin­gen af myste­ri­et.

McCann- sa­gen spø­ger

En ræk­ke tip fra per­so­ner, der me­ner at ha­ve set In­ga i så for­skel­li­ge by­er som ho­ved­sta­den Ber­lin og de min­dre by­er

Po­li­ti­et har in­gen spor at gå ef­ter i sa­gen om den 5- åri­ge In­ga, der er for­s­vun­det på 11. døgn. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.