Kul­tur Chi­cks, fre­aks og v

Char­lize Theron smi­der sin for­fæn­ge­lig­hed over bord og spar­ker røv i den nye ’ Mad Max’

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

FILM

’ Mad Max - Fury Ro­ad’ er så hæs­blæ­sen­de og van­vit­tig, at fi lmen får ’ Fast & Furious’ til at lig­ne en for­sig­tig un­der­vis­nings­vi­deo fra ’ Ka­js Ke­de­li­ge Kø­resko­le’ i Kor­sør.

Det her er nem­lig ik­ke ale­ne vil­de chi­cks, top­tu­ne­de fre­aks og bul­dren­de ku­bik. Det er og­så spe­ci­a­l­eff ek­ter, bil­j­ag­ter og actions­tunt, der ik­ke er set ma­gen til si­den .. ja, no­gen­sin­de.

Det er den ori­gi­na­le ’ Mad Max’- op­fi nder Ge­or­ge Mil­ler, der igen in­stru­e­rer. Og selv om han i mel­lem­ti­den er fyldt 70 år, så har Mel Gib­sons gam­le ven hver­ken sæn­ket ha­stig­he­den el­ler for den sags skyld am­bi­tions­ni­veau­et - tvær­ti­mod.

Sej Char­lize

Og selv­om bri­ti­ske Tom Har­dy sty­rer i Mel Gib­sons gam­le rol­le som den en­som­me ulv Max Ro­ck­a­tan­sky, der i en udtør­ret, ky­nisk, mor­de­risk og anar­ki­stisk frem­tids­ver­den har mi­stet sin fa­mi­lie og der­med en­hver form for for­sig­tig­hed og frygt, så er det Char­lize Theron, der for al­vor stjæ­ler bil­le­det.

Den fri­sten­de Hol­lywood­blon­di­ne (’ De­vil’s Ad­vo­ca­te’, ’ Han­co­ck’ og ’ The Ita­li­an Job’) har den­ne gang skrot­tet sit se­xe­de di­va- ima­ge til for­del for en kort­hå­ret, enar­met, røvs­par­ken­de og møg­be­skidt frem­tids­furie ved navn Furiosa.

Den se­je hel­tin­de har net­op be­fri­et fem smuk­ke kvin­der, som fi lmens skurk Im­mortan Joe el­lers holdt fan­get som si­ne pri­va­te ru­ge­ma­ski­ner. Den ma­ske­klæd­te Joe er na­tur­lig­vis ik­ke spor til­freds fra den ori­gi­na­le Mad Max­fi lm, har mag­ten over sto­re de­le af det vå­de ele­ment. Og der­for har han og­så en stor del af mag­ten i den­ne skræm­men­de frem­tids­ver­den.

Mad Max er selv­føl­ge­lig på Furiosa og de for­hen­væ­ren­de se­xsla­vers si­de. Men Joe Im­mortan har sin egen pri­va­te hær af hjer­ne­va­ske­de ’ War Boys’ - in­klu­si­ve den for­ry­gen­de Nux, spil­let af Ni­cho­las Hoult. Og kam­pen om over­le­vel­se er der­for nå­des­løs og ual­min­de­lig vol­de­lig.

Action uden ord

Hvis du nu sy­nes, at den­ne hand­ling ly­der ul­tra sim­pel, så har du helt ret.

In­struk­tør Ge­or­ge Mil­ler har i fl ere in­ter­view sagt, at han al­ler­helst vil­le la­ve en actionfi lm, der uden un­der­tek­ster kan ses og for­stås overalt i ver­den. Og ’ Mad Max - Fury Ro­ad’ kom­mer tæt på det­te ide­al.

Hel­dig­vis er den enk­le hi­sto­rie stramt for­talt. Sku­e­spil­let er in­dædt og eff ek­tivt. Mora­len er li­ge så skræm­men­de, som den er vel­skabt. Og så er der stort set in­gen com­pu­ter­eff ek­ter. He­le svi­ne­ri­et er la­vet på den gam­le manér med vild ka­mer­a­fø­ring, døds­foragt og vildt, vildt stun­t­ar­bej­de. ho­eg@ bt. dk

Tom Har­dy som Mad Max og ( ind­sat) Char­lize Theron som Furious. Fo­to: SF- Film

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.