Sød so­ci­al­re­a­lis­me for sen­ti­men­tale se­ni­o­rer

BT - - KULTUR -

FILM

Jim­my’s Hall DRA­MA *** ***

næ­ste må­ned, så det er und­skyl­de­ligt, hvis hans fi lm har få­et et sen­ti­men­talt strøg på det se­ne­ste.

’ Jim­my’s Hall’ tæl­ler dog ik­ke blandt hans bed­ste. Det er en sød og vel­gjort for­tæl­ling om vir­ke­lig­he­dens Jim­my Gralt­on, der ven­der hjem fra USA til 1930er­nes Ir­land og tæn­der håb i de bor- ger­krigs­pla­ge­de sind, da han genåb­ner lands­by­ens gam­le for­sam­lings­hus. Det skal væ­re et hus, hvor bor­ge­re kan mø­des, læ­re om kunst og lit­te­ra­tur - og dan­se.

Men kir­ken og kon­ser­va­ti­ve kræft er for­veks­ler sam­men­hold og fæl­les­skab med kom­mu­nis­me og djæ­vel­skab, og Gralt­on en­der som den ene­ste ir­ske stats­bor­ger no­gen­sin­de med at bli­ve lands­for­vist.

Lo­ach kæ­ler som van­ligt for de­tal­jer­ne. Mil­jø­et, ti­den og aft en­ly­set i det strågu­le hår er ramt spot on, men kom­bi­na­tio­nen af un­der­hold­ning og po­li­tisk røst har ik­ke for­dums gnist.

Læs he­le anm. på bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.