’’

BT - - KULTUR -

KAN I HU­SKE den­gang for 20 år si­den, hvor en com­pu­ter fyld­te det me­ste af en et- væ­rel­ses lej­lig­hed. Det tog så lang tid at star­te den op, at man kun­ne nå at bryg­ge kaff e og ta­ge et bad. Og det kræ­ve­de sto­re over­vej­el­ser, om den skul­le stå tændt, hvis nu man li­ge skul­le ned i kio­sken eft er ci­ga­ret­ter. Det for­ban­den­de var, hvis den sto­re ma­ski­ne skul­le ’ re­boo­tes’. Gen­star­tes. Puha. Det gav nervø­se træk­nin­ger, når me­nu­en an­be­fa­le­de en ’ re­boot’. Var in­for­ma­tio­ner, sto­re tan­ker og po­ten­ti­elt vi­den­ska­be­li­ge gen­nem­brud gå­et tabt? JEG HAR SAM­ME frygt, når jeg fi nder ud af, at en le­gen­da­risk fi lm­se­rie skal ’ re­boo­tes’. Det sam­me gam­le com­pu­ter­be­greb bru­ges, når fi lm­bran­chen gra­ver en be­da­get suc­ces frem og hå­ber, at det gam­le pu­bli­kum glæ­der sig, og det nye pu­bli­kum ba­re ta­ger fi lmen til sig, som om det var de­res egen. ’ MAD MAX - Fury Ro­ad’ er ny­e­ste ’ re­boot’. I 30året for den tred­je fi lm med Mel Gib­son i rol­len som Mad Max har den nu 70- åri­ge au­stral­ske in­struk­tør Ge­or­ge Mil­ler ban­ket san­det af de hyste­ri­ske po­ten­te ør­ken- bi­ler og genop­li­vet den po­sta­po­ka­lyp­se, der var på mo­de i be­gyn­del­sen af 80er­ne.

Sa­gen er nok, at vi i en tid med dro­ner og ro­bo­tisk angst ik­ke har brug for den slags

DEN­GANG VAR MAD Max fri­heds­kæm­pe­ren, der tavst tro­e­de på en bed­re ver­den eft er den atom­krig, der bå­de hav­de ud­s­let­tet ret­fær­dig­hed og men­ne­ske­lig­hed. Den­gang var Mad Max sam­men med fi lm som ’ Ali­ens’ og ’ Bla­de Run­ner’ stær­ke an­ti­ka­pi­ta­li­sti­ske fi lm om en ver­den, som vi var fa­sci­ne­re­de af og sam­ti­dig skrækslag­ne for. ’ ROBOCOP’ FEJ­L­E­DE BIG ti­me, da den sid­ste år for­søg­te med end­nu en tur i rin­gen. Sa­gen er nok, at vi i en tid med dro­ner og ro­bo­tisk angst ik­ke har brug for den slags. Da den før­ste kom i 1987, var det cy­ber­punk og op­gør med kold krig. ’ MAD MAX’- SE­RI­EN FÅR eft er si­gen­de yder­li­ge­re to- tre fi lm. Tom Har­dy er en stærk mo­der­ne ver­sion af Gib­sons Max. Char­lize Theron er be­ta­gen­de som Max’ kvin­de­li­ge spejl­bil­le­de. SPØRGS­MÅ­LET ER NOK nær­me­re, om det nye pu­bli­kum har lyst til end­nu en gen­star­tet se­rie, som de­res for­æl­dre for­bin­der med en tid, hvor ver­den – og der­med kom­plek­si­tet og pro­ble­mer – var min­dre end i dag. LIDT LI­GE­SOM DE for­modent­lig ik­ke gi­der ha­ve vo­res com­pu­te­re fra den­gang.

twit­ter. com/ Soren_ Hoy

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.