Plet­tet af ter­r­or­sa­gen

BT - - NAVNE - Uff e Jør­gen­sen Od­de ufj o@ bt. dk Ar­kiv­fo­to: Mads Nis­sen.

FOR­FLYT­TET

Han blev kaldt ‘ et frisk pust’ og fi k en seks- årig kon­trakt, men eft er min­dre end halvan­det år i chef- sto­len, blev han fj er­net. Der­med fi k den ju­ra- ud­dan­ne­de mand, der el­lers har haft en plet­fri kar­ri­e­re, en rid­se i lak­ken, da han ufri­vil­ligt blev en af ter­r­or­sa­gens ho­ved­per­so­ner.

Den nu tid­li­ge­re chef for Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste, PET, Jens Mad­sen, blev - til man­ges over­ra­skel­se - spar­ket ud af PET, få ti­mer før ter­ror- re­de­gø­rel­sen blev off ent­lig­gjort ons­dag 6. maj.

Op­po­si­tions­po­li­ti­ke­re har be­skyldt re­ge­rin­gen for at gø­re Jens Mad­sen til syn­de­buk i for­bin­del­se med re­de­gø­rel­sen, der bl. a. af­slø­re­de, at der gik fi re ti­mer, eft er at Omar El- Hus­si­en lør­dag 14. fe­bru­ar i år skød mod Kr­udt­tøn­den på Øster­bro i Kø­ben­havn, før den jø­di­ske sy­na­go­gen var be­vog­tet af po­li­ti­et.

Re­ge­rin­gen har, iføl­ge ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen ( S), få­et for­ker­te op­lys­nin­ger. Sam­me dag det kom frem, fra­t­rå­d­te Jens Mad­sen sin stil­ling.

Chef i bag­mand­spo­li­ti­et

Til­ba­ge i 2006 kun­ne Jens Mad­sen som 38- årig, og som den yng­ste no­gen­sin­de, sæt­te sig i chef­sto­len hos bag­mand­spo­li­ti­et - Statsad­vo­ka­ten for Sær­lig Øko­no­misk og In­ter­na­tio­nal Kri­mi­na­li­tet. Her jag­te­de han, der er gift og far til tre, og som bli­ver be­skre­vet ro­lig og in­ter­es­se­ret i sport og fril­uft sliv, øko­no­mi­ske for­bry­de­re, be­kæm­pe­de hvid­vask og fi nan­si­e­ring af bå­de na­tio­nal og in­ter­na­tio­nal ter­r­o­ris­me, ind­til han ryk­ke­de over i PET.

Gen­nem åre­ne har Jens Mad­sen, der i 2013 des­u­den blev ud­nævnt til statsad­vo­kat, haft fi ngre­ne i en ræk­ke spek­taku­læ­re, op­sigtsvæk­ken­de og me­get om­tal­te sa­ger.

Af dem kan næv­nes Ste­in Bag­ger­sa­gen og sa­ger om in­si­der- han­del.

Ar­bej­det med at mo­der­ni­se­re bag­mand­spo­li­ti­et og Jens Mad­sens ‘ ana­ly­ti­ske, le­del­ses­mæs­si­ge og kom­mu­ni­ka­ti­ve ev­ner’ vak­te igen­nem åre­ne op­sigt i bl. a. Justits­mi­ni­ste­ri­et.

Og da tid­li­ge­re PET- chef Jakob Scharf måt­te for­la­de sit job, trak da­væ­ren­de ju­stits­mi­ni­ster Ka­ren Hæk­kerup ( S) Jens Mad­sen ind. Som 45- årig be­gynd­te han som PET- chef 1. ja­nu­ar 2014.

Ut­ra­di­tio­nelt valg

Iføl­ge den tid­li­ge­re ope­ra­ti­ve chef for PET Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen var det et ut­ra­di­tio­nelt valg, men et godt valg at an­sæt­te Jens Mad­sen, da der skul­le ro på i PET.

» Jens Mad­sen er ik­ke en spra­de­bas­se, der en­der på for­si­den af Ek­stra Bla­det, men det er hel­ler ik­ke det, PET har brug for. Man har brug for en se­ri­øst ar­bej­den­de per­son, som kan for­mid­le et godt sam­ar­bej­de in­ter­nt i for­hold til me­d­ar­bej­der­ne og ek­ster­nt i for­hold til de in­ter­na­tio­na­le re­la­tio­ner, « sag­de Bon­ni­ch­sen til Ber­ling­s­ke.

I sid­ste uge var Jens Mad­sen fær­dig i PET. Selv ud­tal­te han i pres­se­med­del­el­sen, hvor det kom frem, at han fra­t­rå­d­te sin stil­ling:

’ Det har væ­ret en spæn­den­de ud­for­dring at le­de PET det sid­ste halvan­det år. Det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at det er en me­get kræ­ven­de stil­ling og har væ­ret en me­get kræ­ven­de pe­ri­o­de.

Eft er grun­di­ge over­vej­el­ser har jeg aft alt med de­par­te­ments­che­fen i Justits­mi­ni­ste­ri­et og rigs­po­li­ti­che­fen, at jeg nu vil ka­ste mig over nye op­ga­ver med at ud­vik­le dansk po­li­ti.’

’ Ro­ke­rer’ til Rigs­po­li­ti­et

Den nu tid­li­ge­re PET- chef har ik­ke ud­talt sig til me­di­er­ne si­den pres­se­med­del­el­sen, der be­kendt­gjor­de hans fra­træ­del­se. Jens Mad­sen ’ ro­ke­rer 1. ju­ni 2015 til Po­li­ti­om­rå­det i Rigs­po­li­ti­et’, som det hed­der i med­del­el­sen.

TORS­DAG 14. MAJ 2015

Jens Mad­sen er fra­t­rå­dt som chef for Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.