Mus­k­ler på spil

BT - - TV - ACTIONKO­ME­DIE 23: 00 06: 00 15: 00 21: 00 09: 35 11: 20 17: 25 19: 20 07: 40 13: 10 00: 40-

USA 1994. Bo­dy­bu­il­de­ren Dan­ny Lu­go ar­bej­der som per­son­lig træ­ner i mo­tions­cen­tret Sun Gym i Mi­a­mi, men øn­sker et an­det liv. Han er be­sat af den ame­ri­kan­ske drøm og tan­ken om, at en­hver er sin egen lyk­kes smed. Han vil væ­re en vin­der og drøm­mer om at bli- ve li­ge så vel­ha­ven­de som de rig­mænd, der træ­ner i cen­tret, ik­ke mindst den sten­ri­ge blærerøv og for­ret­nings­mand Vi­ctor Kers­haw. Lu­go får der­for den idé, at han vil kid­nap­pe den usym­pa­ti­ske Kers­haw, og pres­se ham til at gi­ve sig al­le hans pen­ge. Lu­gos to ven­ner, fi tnes­stræ- ne­ren Adrian og den tid­li­ge­re kri­mi­nel­le Paul, le­der og­så beg­ge eft er en gen­vej til et liv på før­ste klas­se, og det lyk­kes ham at f å dem med på sin plan. Desvær­re har de tre mænd det til fæl­les, at de har langt stør­re mus­k­ler end hjer­ner - og kar­ri­e­ren som for­bry­de­re vi­ser sig at væ­re me­re kom­pleks, end no­gen af dem hav­de ven­tet. De­res for­bry­del­se går galt på al­le tæn­ke­li­ge må­der, og bå­de po­li­ti­et og pri­vat­de­tek­ti­ven Ed

Med­vir­ken­de: Du Bois jag­ter dem. Hvad skal de stil­le op? Er der en må­de, hvor­på de kan und­gå, at de­res bænkpres frem­over kom­mer til at fo­re­gå i fængsels­går­den?

( T) Sin­gin’ in the Rain. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1952. 4 for Te­xas. Ame­ri­kansk wester­n­ko­me­die fra 1963. ( T) Dron­nin­gens el­sker. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1939. ( T) Mænd uden fæd­re­land. Ame­ri­kansk krigs­dra­ma fra 1944. ( T) Man­den, der kom til mid­dag. Ame­ri­kansk ro­man­tisk komedie fra 1942. ( T) Det be­skid­te du­sin. Ame­ri­kansk- en­gelsk krigs­dra­ma fra 1967. ( T) Rhap­so­di. Ame­ri­kansk ro­man­tisk dra­ma fra 1954. ( T) The Har­vey Girls. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1946. ( T) Fan­get i nat­ten. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1964.

( T) Shaft i Afri­ka. Ame­ri­kansk actionfilm fra 1973.

Nat- tv.

Dway­ne Jo­hn­son som Paul Doy­le, Ant­ho­ny Ma­ck­ie som Adrian Do­or­bal og Mark Wa­hl­berg som Da­ni­el Lu­go i Mi­cha­el Bays ame­ri­kan­ske actionko­me­die ’ Pain & Gain’ fra 2013. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.