FRE­DE­RIK OVER­GI­VER SIG TIL MARY

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 11 år si­den 2004:

LØVEN 22.07 - 22.08 Hvis du på no­gen må­de fø­ler dig me­re ir­ri­te­ret end sæd­van­ligt, så er det et tegn til, at der er nog­le be­slut­nin­ger, som skal ta­ges af dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Jo me­re du gør dig klar til nye even­ty r i dit liv, jo bed­re vil du ha­ve det. Det gam­le skal af­slut­tes, og no­get nyt skal på­be­gyn­des, og ger­ne i dag! Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Det er ik­ke al­tid den rig­ti­ge løs­ning at væ­re den fl in­ke og den ra­re. I dag gæl­der de sna­re­re om at sæt­te græn­ser og at si­ge helt fra. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Må­nen på­vir­ker dit tegn i dag, og står sam­ti­dig i for­hold til krigs­gu­den Mars. Det gi­ver an­led­ning til ir­ri­ta­tion og en sær­de­les kort lun­te. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Der er sær­lig fo­kus på no­get om­kring øko­no­mi, som kan ud­re­des ved din egen hjælp og ind­sats. Des­u­den er der og­så sa­ger om­kring kær­lig­heds­li­vet. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du er som sæd­van­lig prak­tisk og for­nuft ig. I dag må du dog ger­ne la­de det lig­ge, og læ­re at slap­pe af og væ­re den føl­som­me og mod­ta­gen­de. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Der lig­ger en del for­vir­ring i luft en, som nok kun kan ud­re­des ved, at du og en be­stemt per­son får sat jer ned og talt tin­ge­ne grun­digt igen­nem. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Jo me­re du er klar til at for­ny dig, jo me­re vil du mær­ke en ny og stærk ener­gi strøm­me igen­nem dig. Og­så fo­kus på ud­land og rej­ser. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:****

77). ( Svær 78). ( Mid­del 26). ( Nem

HKH Kron­prins Fre­de­rik og Mary Do­nald­son, au­stralsk- bri­tisk stats­bor­ger, ind­går æg­te­skab i Kø­ben­havns Dom­kir­ke.

Po­mp og pragt skal der til, når lan­dets kom­men­de kon­ge og dron­ning la­der sig vie. Ar­kiv­fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.