Gl­ar­b­jergs klub: Det er for­fær­de­ligt

BT - - SPORTSAV2DANMARKS IS -

DYBT BE­RØRT

Da­ni­el Re­mar

Præ­si­den­ten og di­rek­tø­ren i Ras­mus Gl­ar­b­jergs klub, Proxi­mus Spirou, er dybt be­rør­te over ta­bet af den un­ge dan­sker. Sam­ti­dig un­drer præ­si­den­ten for den bel­gi­ske ba­sket­ball- klub sig over, at der må­ske skul­le ha­ve væ­ret no­get al­vor­ligt galt med Ras­mus Gl­ar­b­jergs hel­bred.

Det si­ger Giovan­ni Bozzi iføl­ge me­di­et Rtbd. be.

» Det er en tra­ge­die, og han var en fan­ta­stisk fyr. Jeg tror, der må væ­re en na­tur­lig dødsår­sag, for­di der er in­gen tegn på no­get an­det. I vo­res sæ­so­n­op­takt har for­skel­li­ge test ik­ke af­slø­ret no­get. Hans hel­bred var per­fekt, og der var in­gen alar­me­ren­de tegn. Det er for­fær­de­ligt, « for­tæl­ler præ­si­den­ten for Proxi­mus Spirou.

Og­så klub­bens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Benoit Cu­i­si­ni­er, er på­vir­ket af det plud­se­li­ge døds­fald.

» Det­te er et hårdt slag. Han var en me­get ven­lig og blid fyr. Et håb i eu­ro­pæ­isk ba­sket­ball. Vo­res tan­ker går først og frem­mest til hans for­æl­dre og folk om­kring ham, « si­ger han til sam­me bel­gi­ske me­die.

da­lu@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.