’’

BT - - SPORTSAV2DANMARKS IS - Giovan­ni Bozzi,

Vi er al­le ke­de af det. Det er en re­el tra­ge­die for hans fa­mi­lie og på­rø­ren­de

Han for­tæl­ler des­u­den, at Ras­mus Gl­ar­b­jerg Lar­sen var en dej­lig dreng og po­pu­lær blandt fans og per­so­na­le.

Den bel­gi­ske ba­sket­bal­l­liga har des­u­den af­lyst den før­ste se­mi­fi­na­le­kamp, som klub­ben skul­le ha­ve spil­let i af­tes.

Kæm­pe ta­lent

Ras­mus Gl­ar­b­jerg Lar­sen blev be­teg­net som en af Dan­marks po­ten­ti­elt bed­ste ba­sket­ball­spil­le­re og hav­de en stor frem­tid for­an sig.

Det var for­ven­tet, at dan­ske­ren in­den for de næ­ste par år vil­le spil­le i den ame­ri­kan­ske ba­sket­bal­l­liga, NBA. Som den før­ste dan­sker no­gen­sin­de.

Den 212 cen­ti­me­ter hø­je dan­sker kom for al­vor i fo­kus, da han som 18- årig tør­ne­de ud for den span­ske klub Man­resa, in­den tu­ren gik vi­de­re til Bel­gi­en.

I 2013 for­tal­te den dan­ske ba­sket­bal­l­kom­men­ta­tor Thomas Bil­de i et in­ter­view med spor­ten. dk, at Ras­mus Gl­ar­b­jerg Lar­sen hav­de kva­li­te­ter­ne til at væ­re med på det al­ler­hø­je­ste ni­veau.

» Det kræ­ver et kæm­pe ta­lent og god fy­sik for at kom­me i NBA, og Ras­mus har beg­ge de­le. Hans ran­ge­rin­ger er rig­tig flot­te, og spe­ci­elt blandt in­ter­na­tio­na­le i sin år­gang er det kæm­pe­stort at væ­re så højt op­pe. Hvis man spil­ler i den bed­ste span­ske ræk­ke, så hol­der NBA øje med dig, « sag­de Thomas Bil­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.