Ba­sket­ven­ner i sorg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SORG Ron­ni Bur­kal Nielsen ro­ni@ spor­ten. dk Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk

Si­den Ras­mus Gl­ar­b­jerg Lar­sen var 13 år gam­mel, har han kendt Jør­gen De Lin­de Lind, som iføl­ge sidst­nævn­te fun­ge­re­de som ma­na­ger og ek­stra far for den af­dø­de dan­sker.

Jør­gen De Lin­de Lind var der­for i dyb sorg, da han i går modt­og nyhe­den om, at Ras­mus Gl­ar­b­jerg Lar­sen var fun­det død. Han var i aft es sam­let med spil­le­re fra Vær­lø­se Ba­sket­ball, som har væ­ret hold­kam­me­ra­ter med Ras­mus Gl­ar­b­jerg Lar­sen, for at sør­ge over ta­bet af den dan­ske ba­sket­stjer­ne.

» Ras­mus og jeg har brugt man­ge ti­mer sam­men. Bå­de i Dan­mark og i ud­lan­det, hvor vi har træ­net sam­men, « si­ger Jør­gen De Lin­de Lind til BT.

For to uger si­den var Jør­gen De Lin­de Lind i Bel­gi­en for at be­sø­ge den dan­ske ba­sket­stjer­ne. Og her mær­ke­de han ik­ke no­get an­der­le­des ved Ras­mus Gl­ar­b­jerg Lar­sen.

» Han var ba­re en ung mand, der var stolt af sit liv. Han var stor, stærk og glad for sin til­væ­rel­se. Han var en per­son, der gav så me­get til­ba­ge, « si­ger Jør­gen De Lin­de Lind, og for­tæl­ler, at Ras­mus Gl­ar­b­jerg Lar­sen skul­le ha­ve rejst til Dan­mark i næ­ste uge, hvor de igen skul­le mø­des og træ­ne.

Og­så Ras­mus Gl­ar­b­jerg Lar­sens

Ras­mus Gl­ar­b­jerg Lar­sens ven­ner fra Vær­lø­se min­des den af­dø­de dan­sker

tid­li­ge­re klub, Vær­lø­se Ba­sket­ball, ud­tryk­ker stor sorg over det tragi­ske døds­fald. Det for­tæl­ler Kim Mik­kel­sen, der er for­mand for klub­ben.

» Det er fryg­te­ligt, og al­le vo­res tan­ker går til fa­mi­li­en, som må gå igen­nem en me­get svær tid. Han var en dej­lig dreng, som for­fulg­te sin drøm om at bli­ve pro­fes­sio­nel ba­sket­ball- spil­ler « si­ger han.

Ras­mus Gl­ar­b­jerg Lar­sen spil­le­de he­le sin ung­dom i Vær­lø­se, og der­for har di­rek­tø­ren af klub­ben et stort kend­skab til Ras­mus Gl­ar­b­jerg Lar­sens sto­re ev­ner på ba­sket­ba­nen.

» Han var Dan­marks stør­ste ta­lent bå­de høj­de­mæs­sigt og ta­lent­mæs­sigt, og han for­fulg­te den kar­ri­e­re, som han hå­be­de på, kun­ne brin­ge ham rig­tig langt på et top­ni­veau i en­ten Eu­ro­pa el­ler ul­ti­ma­tivt i NBA, « si­ger Kim Mik­kel­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.