Us­kønt og ujævnt

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki tab­te i Rom til Vi­cto­ria Aza­renka og fi k der­med et dår­ligt ud­gangs­punkt til French Open

BT - - SPORTSAV12DANMARKS IS - SKIDT GE­NE­RAL­PRØ­VE Ni­els O. Han­sen piquet@ spor­ten. dk Fo­to: EPA

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er fær­dig i tur­ne­rin­gen In­ter­na­zi­o­na­li BNL d’Ita­lia i Rom eft er ne­der­lag i an­den run­de til den tid­li­ge­re ver­dens­rang­li­ste- et­ter Vi­cto­ria Aza­renka fra Hvi

derusland.

I en us­køn og ujævn fo­re­stil­ling vandt hvi­derus­se­ren 6- 2, 7- 6 ( 7- 2), og kam­pen de­mon­stre­re­de, at Woz­ni­a­cki- lej­ren har no­get at ar­bej­de med i for­hold til dan­ske­rens serv. Kun tre gan­ge ud af 10 mu­li­ge lyk­ke­des det for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki at hol­de sit ser­ve­par­ti, og det er be­stemt i un­der­kan­ten, hvis am­bi­tio­nen er at ta­le med om tit­len i French Open se­ne­re på må­ne­den.

Eft er en fi na­le­plads i Stutt­g­art og en kvart­fi na­le­plads i Madrid var der el­lers be­grun­det håb om, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki hav­de for­bed­ret sit spil på det rø­de grus, som bå­de tur­ne­rin­gen i Stutt­g­art, Madrid, Rom og Pa­ris af­vik­les på.

Men det kan man i høj grad sæt­te spørgs­måls­tegn ved eft er gårs­da­gens dyst i Rom, hvor Vi­cto­ria Aza­renka spe­ci­elt i før­ste sæt spil­le­de taktisk klogt ved at ero­bre ini­ti­a­ti­vet, spil­le ag­gres­sivt og for­sø­ge at und­gå de lan­ge du­el­ler, hvor dan-

ske­ren er blandt de bed­ste i ver­den.

Skidt be­gyn­del­se

Al­le­re­de i de to før­ste par­ti­er af kam­pen så det skidt ud for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki. Hun tab­te - som det oft e sker - sit før­ste ser­ve­par­ti. Og og­så i an­det par­ti var hen­des spil skidt. Kun to bol­de blev det til i de to før­ste par­ti­er.

Der­eft er lyk­ke­des det gan­ske vist at hol­de serv og få brudt til­ba­ge, men her­eft er var det, at den 25- åri­ge hvi­derus­ser løb fra sin dan­ske mod­stan­der.

Vi­cto­ria Aza­renka tab­te dog og­så selv fi re ser­ve­par­ti­er i an­det sæt, og ved stil­lin­gen 4- 2 var den 24- åri­ge dan­sker for­an 40- 0 i egen serv - kun for at ta­be fem po­int på stri­be.

Her­eft er fulg­te end­nu et ser­ve­gen­nem­brud, og Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki hav­de ved stil­lin­gen 5- 3 mu­lig­hed for at ser­ve sæt­tet hjem.

Det mis­lyk­ke­des imid­ler­tid, og i ste­det fi k Vi­cto­ria Aza­renka fi re mat­ch­bol­de ved stil­lin­gen 6- 5, som hun al­le kik­se­de.

Det he­le slut­te­de der­for med en tie- bre­ak.

Her tab­te Woz­ni­a­cki det før­ste po­int i egen serv, og tie- bre­a­ken blev et sym­bol på kam­pen. Aza­renka de­mon­stre­re­de bed­re over­blik og cru­i­se­de til en sejr på 7- 2.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki var se­e­det di­rek­te til an­den run­de i tur­ne­rin­gen i Rom, så kam­pen mod Vi­cto­ria Aza­renka blev hen­des ene­ste i Ita­li­en i den­ne om­gang.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki for­sø­ger sig med en bag­hånds­re­tur­ne­ring mod Vi­cto­ria Aza­renka.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.